Flyktninger fra Tyrkia hadde størst nedgang i sysselsettingen (3,7 prosentpoeng). Dernest kom flyktninger fra Somalia og Chile med henholdsvis 2,3 og 2,0 prosentpoeng. Ellers ser vi at de med botid på under 10 år hadde noe større nedgang i sysselsettingen enn de med lengre botid samtidig som de høyest utdannede blant flyktningene hadde minst nedgang.

Forskjellen i andel sysselsatte mellom landgruppene er omtrent uendret. Flyktninger fra Sri Lanka hadde høyest sysselsetting på 72,1 prosent. Dernest kom flyktningene fra Bosnia-Hercegovina, Myanmar og Chile med andeler på mellom 67 og 69 prosent sysselsatte. Med unntak av Myanmar er dette grupper med lang gjennomsnittlig botid i Norge.

Som tidligere, finner vi lavest sysselsetting i de to største flyktninggruppene, fra Syria og Somalia, med henholdsvis 33 og 38,4 prosent. Den syriske gruppen har kortest botid i Norge (i gjennomnsnitt), mens den somaliske har noe lengre botid enn den syriske og enkelte andre grupper.

Rapporten ser også på de som var registrert ledige ved utgangen av mars 2020, kort tid etter at de omfattende smitteverntiltakene ble iverksatt som resulterte i en rekke permitteringer. Menn var noe overrepresentert i denne gruppen av ledige, særlig blant flyktninger der menn utgjorde over 64 prosent. Blant flyktningene var fordelingen på utdanningsnivå hos de ledige ikke så ulik den vi kan se for flyktninger i alt. Det var bare en svak overrepresentasjon av dem med kun grunnskole blant de ledige. Dette var også tilfelle blant de øvrige ledige, men de hadde en lavere andel med universitets- og høyskoleutdanning enn de ledige flyktningene.

De som ble registrert ledige i mars 2020, var klart overrepresenterte i de mest utsatte næringene for nedstenging, det vil si overnattings- og serveringsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og landtransport med passasjerer. De hadde til sammen andeler i disse næringene som lå høyt over tilsvarende andeler for sysselsatte i alt. Dette gjaldt både flyktninger og de øvrige ledige.

Flyktningene med kortest og lengst botid ble i noe mindre grad rammet av koronatiltakene. Flyktninger med botid på under 4 år har generelt liten deltakelse på arbeidsmarkedet, mens de med lengst botid er de mest etablerte på arbeidsmarkedet, og mange har lang ansiennitet. De har også litt lavere andel sysselsatt i de mest utsatte næringene.

Blant dem som var registrert ledige i slutten av mars 2020 var ingen av gruppene tilbake på samme sysselsettingsnivå i november 2020 som i november året før. Gruppen utenom innvandrerne var de som kom nærmest, med 79,8 prosent (mot 84,6), mens flyktninger hadde noe større forskjell, 58,2 (mot 66,5). Innvandrere for øvrig hadde enda litt større forskjell, 68,4 prosent (mot 77,6).

28 prosent av flyktningene var fortsatt arbeidssøkere i november 2020 mot 11,7 prosent i gruppen utenom innvandrerne. Tilsvarende andel i gruppen av øvrige innvandrere var 21 prosent.