Rapporten er skrevet på oppdrag for Helsepersonellkommisjonen for å bidra til å belyse størrelsesordenen på de problemene man kan få i kommende tiår med å dekke både behovet for arbeidskraft og kostnadene i de skattefinansierte helse- og omsorgstjenestene (HO-tjenestene). Rapporten oppdaterer fremskrivningene i SSB-rapport 2019/12 (HHH19) av behovet for arbeidskraft i 14 offentlige HO-tjenester som i hovedsak ytes direkte til pasientene/brukerne. Oppdateringen består i første rekke i at i) SSBs befolkningsfremskrivninger fra 2022 erstatter tilsvarende fremskrivninger fra 2018, og ii) 2019-data for brukere og årsverk per bruker har erstattet tilsvarende 2017-data.

De offentlige HO-tjenestene la i 2019 beslag på 13 prosent av alle årsverk i norsk økonomi. Rapporten bekrefter tidligere fremskrivninger som viser at det skal mye til for at ikke denne andelen vil øke betydelig fremover. Det gjelder særlig omsorgen for en raskt voksende gruppe eldre. Sammenlignet med HHH19 gir oppdateringen av befolkningsfremskrivningene en svakere vekst i folkemengden som isolert sett reduserer HO-etterspørselen. Men det er befolkningen yngre enn 67 år som vokser saktere enn antatt i HHH19; veksten i antall eldre enn 66 år er svakt oppjustert. Dermed blir veksten i totale årsverk mer nedjustert enn veksten i HO-årsverk. Eventuelle problemer med å bemanne og skattefinansiere de offentlige HO-tjenestene fremstår derfor som svakt større enn de gjør i HHH19.

I flere scenarier vil befolkningens ønskede HO-bruk kreve en dobling av HO-sektorens andel av totale årsverk mot 2060, fra dagens 13 prosent. En tredobling kan ikke utelukkes. Gitt videreføring av dagens offentlige HO-tilbud, vil nullvekst i sektorens sysselsettingsandel kreve ganske radikale brudd med historiske trender. Beregningsteknisk kan dette oppnås på mange måter, eksempelvis ved å kombinere i) 0,5 prosent reduksjon i årsverk per bruker i alle år og i alle HO-tjenestene, uten tap av kvantitet og kvalitet; ii) prosentvis lik vekst i ulønnet familieomsorg og offentlig omsorg; iii) helseforbedringer som reduserer de eldres HO-etterspørsel i takt med fallende aldersspesifikk dødelighet.

Nytt i forhold til HHH19 er en sammenligning av fremskrivningene av årsverksveksten i spesialisthelse- og omsorgstjenestene med faktisk vekst etter 1973. (For kommunale primærhelsetjenester er tallgrunnlaget for mangelfullt til å gjøre dette.) I 2019 jobbet 122 597 årsverk i spesialisthelsetjenesten. Det tilsvarte 2,9 ganger 1973-nivået og en gjennomsnittlig årsvekst på 2,3 prosent. Innenfor omsorg har veksten vært enda sterkere: Innsatsen på 138 703 årsverk i 2019 tilsvarte 5,4 ganger 1973-nivået og en gjennomsnittlig årsvekst på 3,7 prosent. Til sammenligning var den gjennomsnittlige årsveksten for alle norske næringer 1,1 prosent over samme periode.

En dekomponering viser at 53 prosent av den faktiske årsverksveksten i spesialisthelse- og omsorgstjenestene fra 1973 til 2019 kan tilskrives demografiske endringer. Økt samlet folkemengde har spilt en tilnærmet dobbelt så stor rolle som endringene i alderssammensetningen. De historiske tallene suppleres av en beskrivelse av den politikken som ligger bak fremveksten av en stor offentlig HO-sektor. 

Forbedringer av aldersspesifikk helse blant de eldre og ny velferdsteknologi fremheves som faktorer som kan bremse veksten i behovet for HO-årsverk fremover. Men begge disse faktorene har vært virksomme også i tiårene bak oss. Sterk vekst i HO-årsverk per innbygger tilsier at de må ha vært dominert av andre krefter med motsatt virkning. Det konkrete innholdet i disse «andre kreftene» og deres betydning for HO-etterspørselen fremover er fortsatt lite klarlagt.

En dreining av samfunnets ressursbruk i favør av HO, bør ikke uten videre betraktes som et problem. HO-produksjon bidrar til å gi folk et bedre liv i flere år. En velfungerende økonomi kjennetegnes av at tilbudet tilpasser seg endringer i befolkningens samlede betalingsvillighet for ulike goder. Aldring og økende materiell levestandard fra et svært høyt gjennomsnittsnivå innebærer at slike vridninger kan gå i favør av HO.