Ifølge nye tall fra statistikken for næringslivets arbeidskraftkostnader har de samlede kostnadene ved å sysselsette arbeidskraft, målt per fulltidsansatt eller Antall årsverk beregnes ut fra antall hel- og deltidsansatte og antall timer hel- og deltidsansatte har jobbet i telleåret. Dette omregnes til hele årsverk. økt med 3,0 prosent fra 2021 til 2022.

Statistikkens formål er å gi en oversikt over foretakenes totale kostnader ved å sysselsette arbeidskraft, og bygger på opplysninger som foretakene selv har rapportert, blant annet i årsregnskap og til a-ordningen (skatteetaten.no).

Mange kostnader knyttet til en arbeidstaker

Lønn og andre kontantytelser er samlet gitt som "Direkte personalkostnader omfatter utbetalt lønn, honorarer og andre kontantytelser som feriepenger, sykepenger, representasjonsgodtgjørelser og opsjoner i arbeidsforhold med mer. Lønn for ikke-arbeidet tid er inkludert." og utgjorde 699 000 kroner per årsverk i 2022. Lønnsutgifter er den største og viktigste kostnaden, men dette er langt ifra den eneste utgiften arbeidsgivere har knyttet til sine ansatte.

De "Indirekte personalkostnader omfatter naturalytelser, sosiale kostnader, opplæringskostnader, arbeidsgiveravgift og andre kostnader som for eksempel kostnader knyttet til helse-, miljø- og sikkerhetstiltak. Refusjoner for sykepenger arbeidsgiver har betalt trekkes fra de indirekte personalkostnadene.", som utgjorde 182 000 kroner per årsverk i 2022, inkluderer blant annet kostnader for naturalytelser, pensjonsordninger, opplæring og arbeidsgiveravgift.

  • Naturalytelser er goder arbeidstakere mottar fra arbeidsgiver utenom kontantytelser, slik som aksjer til underkurs, fri bil og fri mobil, gjerne kalt frynsegoder. Dette utgjorde 19 000 kroner per årsverk.
  • Pensjons- og forsikringsordninger til de ansatte er samlet betegnet som sosiale kostnader og var på 73 000 kroner per årsverk.
  • Opplæringskostnader omfatter blant annet kostnader for deltakelse på kurs, videreutdanning og lærlinger, og var på 12 000 kroner per årsverk.
  • En skatt arbeidsgiver må betale for sin arbeidskraft er arbeidsgiveravgift. Denne beregnes fra summen av alle arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser og varierer ut fra hvor i landet arbeidskraften er sysselsatt. I gjennomsnitt var denne kostnaden på 95 000 kroner per fulltidsansatt.

Prislappen varierer fra næring til næring

Hvor store kostnader arbeidsgiverne har knyttet til sine ansatte varierer på tvers av næringer. I olje- og gassutvinning og bergverksdrift finner vi de «dyreste» arbeidstakerne, med en gjennomsnittlig prislapp på 1,54 millioner kroner per årsverk i 2022. Om lag én million kroner skilte arbeidstakerne i denne næringen fra arbeidstakerne i hotell- og restaurantvirksomhet, der gjennomsnittlig kostnad per årsverk var 466 000 kroner i 2022.

Det er relativt store lønnsforskjeller mellom ulike næringer, noe denne statistikken bekrefter, men det er også store forskjeller i utgifter for naturalytelser, pensjon og de andre typene arbeidskraftkostnader.