Slik er URL'ene satt opp

API-et har en url-struktur av typen
https://data.ssb.no/api/versjon/dataset /ID.type?lang= språk der

  • Versjon er dagens beta-versjon som er v0
  • ID er et nummer som identifiserer datasettet
  • Type er enten «json» eller «csv»
  • Språk er enten er «no» eller «en»

Eksempler på url’er

Vi tilbyr ikke GET url’er for å hente deler av datasett. Da må du bruke det nyere API: Lag egne datasett.

Endepunkter

CSV-format

Vi tilbyr CSV semikolonseparert. I det norske grensesnittet benyttes komma som desimalskilletegn. De engelske datasettene har komma som separator og punktum som desimalskilletegn.

JSON-stat format

Formatet JSON-stat , er spesielt utviklet for statistiske datasett. JSON-stat representerer datakuber som et flatt array (row-major order method). Det viser en trestruktur, med hovedelementene dataset, dimension og value og status. Det finnes ferdige bibliotek for behandling av JSON-stat i ulike språk, bl.a. Javascript, Java, Python og R. Dette er forklart nærmere i:

Stikkord beskriver datasettene

Stikkordene, også kalt tagger, beskriver innholdet i datasettet.

For alle datasett vil én tag vise tabellnummeret i Statistikkbanken som datasettet er hentet fra, f.eks. statistikkbanktabell 08801. Én annen tag viser kortnavnet for statistikken, f. eks. bpi (boligprisindeksen) som du finner her: www.ssb.no/bpi.

Stikkordet tidsserie er brukt på datasett som inneholder lengre tidsserier.

Stikkordene kommuner, fylker, bydeler, grunnkrets og region er brukt på datasett som inneholder data på regionalt nivå.

Kontakt oss

Spørsmål om API og datasettene rettes til: Statistikkbanken.

For spørsmål om den enkelte statistikk og variabler se «Kontaktpersoner» i helt nederst på siden for den enkelte statistikk og statistikkbanktabellens «Informasjon om tabellen».

Bak bok-ikonet vil noen statistikkbanktabeller i tillegg ha lenker videre til klassifikasjoner, variabeldefinisjoner etc. «Om statistikken» under hver statistikk vil dessuten ha definisjoner av en del variabler.