Slik er URL'ene satt opp

API-et med ferdige datasett har en URL-struktur av typen
https://data.ssb.no/api/versjon/dataset /datasettID.type?lang= språk der:

  • Versjon er dagens versjon som er v0
  • ID er et nummer som identifiserer datasettet
  • Type er enten «json» eller «csv»
  • Språk er enten er «no» eller «en»

Eksempler på url’er

I dette API-et tilbyr vi ikke GET url’er for å hente deler av et datasett. Da må du bruke det nyere API: Lag egne datasett

Endepunkter

CSV-format

CSV på norsk er semikolonseparert med komma som desimalskilletegn. De engelske datasettene har komma som separator og punktum som desimalskilletegn.

JSON-stat format

Formatet JSON-stat , er spesielt utviklet for statistiske datasett. Dette API leverer JSON-stat versjon 1.2. JSON-stat representerer datakuber som et flatt array (row-major order method). Det viser en trestruktur, med hovedelementene dataset, dimension og value og status. Det finnes ferdige bibliotek for behandling av JSON-stat i ulike språk, bl.a. Javascript, Java, Python og R.  Dette er forklart nærmere i:

og kodeeksemplene

Stikkord beskriver datasettene

Stikkordene, også kalt tagger, beskriver innholdet i datasettet.

For alle datasett vil én tag vise tabellnummeret i Statistikkbanken som datasettet er hentet fra, f.eks. statistikkbanktabell 03013. Én annen tag viser kortnavnet for statistikken, f. eks. bpi (boligprisindeksen) som du finner her: www.ssb.no/bpi.

Stikkordet tidsserie er brukt på datasett som inneholder lengre tidsserier.

Stikkordene kommuner, fylker, bydeler, grunnkrets og region er brukt på datasett som inneholder data på regionalt nivå.

Kontakt oss

Spørsmål om API og datasettene rettes til: Statistikkbanken.

For spørsmål om den enkelte statistikk og variabler se «Kontaktpersoner» i helt nederst på siden for den enkelte statistikk og  statistikkbanktabellens «Informasjon om tabellen».

Metadata

Bak bok-ikonet i Statistikkbanken vil noen banktabeller ha lenker videre til klassifikasjoner og variabeldefinisjoner etc. 

«Om statistikken» under hver statistikk vil dessuten ha definisjoner av en del variabler.