Stortingsvalgundersøkelsen 2021 finansieres av institutt for samfunnsforskning (ISF).

Til undersøkelsen ble det trukket 3 200 personer mellom 18 og 79 år fra Folkeregisteret og kontrollert opp mot manntallet. Halvparten av disse var også med i utvalget til Stortingsvalgundersøkelsen 2017. Resterende del av utvalget ble trukket i 2021.

Undersøkelsen ble gjennomført som en kombinert telefon-, og webundersøkelse. Vi oppnådde intervju med 50 prosent av utvalget. De viktigste årsakene til at vi ikke fikk svar fra alle, var at en del personer ikke ønsket å være med samt at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget i løpet av datainnsamlingsperioden.