Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14038: Årsaker til å ikkje bruke offentleg data, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2023

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
22.09.2023 08:00
Ingen behov:
prosent
Finn ikkje datakjelda eller vanskeleg å finne dei relevante dataa:
prosent
Vanskeleg å få tilgang til data:
prosent
Dataa er mangelfulle, har dårleg kvalitet eller feil format:
prosent
Manglar kompetanse/kunnskap, IT-utstyr eller programvare for å bruke offentleg data:
prosent
Anna årsak:
prosent
Ingen behov:
Datainnsamling i første kvartal
Finn ikkje datakjelda eller vanskeleg å finne dei relevante dataa:
Datainnsamling i første kvartal
Vanskeleg å få tilgang til data:
Datainnsamling i første kvartal
Dataa er mangelfulle, har dårleg kvalitet eller feil format:
Datainnsamling i første kvartal
Manglar kompetanse/kunnskap, IT-utstyr eller programvare for å bruke offentleg data:
Datainnsamling i første kvartal
Anna årsak:
Datainnsamling i første kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga. Data frå offentleg verksemd omfattar alle typar data som tilhøyrer offentlege verksemder (f.eks. rekneskap, vêrmeldingar, topografiske forhold, transportdata, bustaddata, bygningsdata, osv.).