Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14034: Utføre dataanalyse, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2023

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
22.09.2023 08:00
Føretaket utfører dataanalyse sjølv (av eigne tilsette)Føretaket utfører dataanalyse sjølv (av eigne tilsette):
prosent
Eksterne aktørar utfører dataanalyse på vegner av føretaket:
prosent
Føretaket utfører dataanalyse sjølv (av eigne tilsette)Føretaket utfører dataanalyse sjølv (av eigne tilsette):
Datainnsamling i første kvartal
Eksterne aktørar utfører dataanalyse på vegner av føretaket:
Datainnsamling i første kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga. Dataanalyse (Data analytics) refererer til analyse av data ved bruk av teknologiar, teknikkar eller programvareverktøy til å finne ut mønster, trendar og innsikt for å trekkje konklusjonar, prediksjonar og ta betre avgjerd om optimalisering av ytinga (f.eks. auke produksjonen, redusere kostnader). Data kan vere trekte ut frå føretaket si eiga datakjelde eller frå eksterne kjelder (f.eks. leverandørar, kundar, myndigheiter).