Nærings- og forskningspolitiske virkemidler

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13663: Statlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid (FoU), etter sosioøkonomisk formål (mill. kr) 2000 - 2023

Bo Sarpebakken, Statistisk sentralbyrå
+47 97 75 82 84
12.06.2023 08:00
Vedtatt statsbudsjett:
mill. kr
Vedtatt statsbudsjett inkl. endringer i budsjettåret:
mill. kr
Vedtatt statsbudsjett:
31.12.
Vedtatt statsbudsjett inkl. endringer i budsjettåret:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 24

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle formål , Alle formål eksklusive EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon , Utforskning og utnyttelse av jorden og atmosfæren ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Data for statlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid (FoU) er en dokumentanalyse av de årlige statsbudsjettene.

Med bakgrunn i den seneste FoU-undersøkelsen anslår vi hvor stor andel av bevilgningene på aktuelle budsjettkapitler og -poster i statsbudsjettet som vil gå til FoU-virksomhet. Grunnlaget kan suppleres med opplysninger fra departementer og andre kilder.

Analysen skal gi informasjon om statlig finansiert FoU på et tidlig tidspunkt. Det er samtidig større usikkerhet ved disse dataene enn for data fra FoU-statistikken, som måler de faktiske ressursene til FoU etter at aktiviteten er utført.

I tråd med internasjonale retningslinjer inngår bare kontantbevilgninger i statsbudsjettanalysen.

Ved endringer i informasjonsgrunnlaget kan data bli revidert inntil tre år tilbake i tid.
Tabellen viser anslag for hvilke sosioøkonomiske formål FoU-bevilgningene er rettet mot. Inndelingen følger Eurostats standard for sosioøkonomiske formål (NABS 2007).