Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13249: Helse- og omsorgsinstitusjoner - rom- 2020-kommunestruktur (K) 2015 - 2023

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
Bjarne Tautra Hoen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 99
Øyvind Isachsen Berntsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 28
15.03.2024 08:00
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent):
prosent
Andel enerom (prosent):
prosent
Brukertilpassede enerom med bad og wc (antall):
antall
Enerom (antall):
antall
Antall rom for 2 eller flere (antall):
antall
Rom i alt (antall):
antall
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent):
31.12
Andel enerom (prosent):
31.12
Brukertilpassede enerom med bad og wc (antall):
31.12
Enerom (antall):
31.12
Antall rom for 2 eller flere (antall):
31.12
Rom i alt (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
5055 Heim, 5056 Hitra og 5059 Orkland: 5012 Snillfjord ble 1.1.2020 delt mellom disse tre kommunene. Statistikken viser ikke tall for disse kommunene. 1806 Narvik og 1875 Hamarøy: 1850 Tysfjord ble 1.1.2020 delt mellom disse to kommunene. Statistikken viser ikke tall for disse kommunene.

Rom i sykehjem eller aldershjem, pr. 31.12. Bygningsmessig utforming/kapasitet, uavhengig av hvor mange som faktisk bor på rommene, og hvor mange plasser som faktisk er i drift eller budsjettert. Også inkludert private institusjoner (kommersielle og ideelle). Plassene slik de er lokalisert, ikke korrigert for ev. kjøp/salg over kommunegrense. Rom for både langtids og tidsbegrenset opphold. Ikke inkludert rom som hovedsakelig brukes til KAD (kommunale akutte døgnplasser/øyeblikkelig hjelp døgnopphold) fom. 2017-årgangen.

Tal for plassar og rom 2022 blei retta 15.3.2024: talet på plasser og tilhøyrande rom for 2022 er auka med 49 for 3005 Drammen. Alle aggregerte tal og nøkkeltal der plassar og rom for 3005 Drammen inngår, er auka tilsvarande for 2022-årgangen.

statistikkvariabel

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)

Tal for plassar og rom 2022 blei retta 15.3.2024: talet på plasser og tilhøyrande rom for 2022 er auka med 49 for 3005 Drammen. Alle aggregerte tal og nøkkeltal der plassar og rom for 3005 Drammen inngår, er auka tilsvarande for 2022-årgangen.

Andel enerom (prosent)

Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.