Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13229: Veier, parkering og belysning, 2020-kommunestruktur (K) 2015 - 2023

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
15.03.2024 08:00
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km):
km
Parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede (HC) (antall):
antall
Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede (antall):
antall
Europa-/riksvei (km):
km
Fylkesvei (km):
km
Kommunevei (km):
km
Privat vei (km):
km
Kommunale veier og gater med belysning (km):
km
Kommunal vei og gate med fast dekke (km):
km
Lyspunkt langs kommunale veier og gater (antall):
antall
Avgiftsbelagte parkeringsplasser i kommunen (antall):
antall
Offentlige parkeringsplasser i kommunen (ekskl. innfartsparkeringsplasser) (antall):
antall
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km):
31.12
Parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede (HC) (antall):
31.12
Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede (antall):
31.12
Europa-/riksvei (km):
31.12
Fylkesvei (km):
31.12
Kommunevei (km):
31.12
Privat vei (km):
31.12
Kommunale veier og gater med belysning (km):
31.12
Kommunal vei og gate med fast dekke (km):
31.12
Lyspunkt langs kommunale veier og gater (antall):
31.12
Avgiftsbelagte parkeringsplasser i kommunen (antall):
31.12
Offentlige parkeringsplasser i kommunen (ekskl. innfartsparkeringsplasser) (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km) , Parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede (HC) (antall) , Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede (antall) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endringer i tall for veiinfrastruktur fra 2020: Veireferansesystemet i Nasjonal vegdatabank (NVDB) ble endret fra 2020, noe som har medført at tallene for veiinfrastruktur ikke er direkte sammenlignbare før og etter 2020 (se Om statistikken). Endringer i tall for veiinfrastruktur fra 2020: Veireferansesystemet i Nasjonal vegdatabank (NVDB) ble endret fra 2020, noe som har medført at tallene for veiinfrastruktur ikke er direkte sammenlignbare før og etter 2020 (se Om statistikken). Mangler data for Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand for Innlandet og Nordland-Nordlánnda for 2021. Mangler data for Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand for Innlandet, Vestland og Rogaland for 2022. Mangler data for Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand for Rogaland for 2023.

statistikkvariabel

Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)

Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.

Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede (antall)

Enkelte kommuner har ikke oversikt over det totale antallet utstedte parkeringstillatelser, og kan i stedet ha oppgitt antall tillatelser utstedt det enkelte år.

Europa-/riksvei (km)

Oppdatert data 2022 24.03

Fylkesvei (km)

Oppdatert data for Oslo 2022 24.03

Kommunevei (km)

Omfatter ikke kommunale gang-/ sykkelveger eller kommunale park- / gravlunds- / institusjons- veger og plasser.  Oppdatert data for Oslo 2022 24.03

Privat vei (km)

Oppdatert data for Oslo 2022 24.03

Kommunal vei og gate med fast dekke (km)

Enkelte kommuner har inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet.

Lyspunkt langs kommunale veier og gater (antall)

Omfatter også strekninger der ansvaret for vedlikehold mv. kan være satt bort til velforeringer eller andre.

Offentlige parkeringsplasser i kommunen (ekskl. innfartsparkeringsplasser) (antall)

Omfatter også offentlig regulerte biloppstillingsplasser (både oppmerkede og ikke-oppmerkede) ved barnehager, skoler, kirker, idrettsanlegg, institusjoner og lignende. Biloppstillingsplasser anlagt for privat næring/arbeidsplasser, og som ikke er offentlig regulerte er ikke med.