Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen

12889: Framskrevet forventet levealder (kohort), etter kjønn og alder, middels alternativ 1900 - 2100

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1900 , 1901 , 1902 ,

Valgt 1 av totalt 201

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 101

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Estimater for kohortlevealder representerer det gjennomsnittlige antall ekstra år en person kan forventes å leve i henhold til antatte framtidige endringer i dødeligheten for et gitt årskull. Disse estimatene er beregnet ved bruk av observerte og framskrevne aldersspesifikke dødsrater for samme årskull gjennom hele livet. Eksempelvis vil forventet kohortlevealder for årskullet født i 2019 være basert på observerte dødsrater for nullåringer i 2019 og framskrevne dødsrater i mellomalternativet for ettåringer i 2020, for toåringer i 2021 osv. For å produsere komplette estimater for forventet kohortlevealder for årskull i alderen 0-100 år i perioden 1900-2100, trenger vi observerte (historiske) dødsrater fom 1900 tom 2019, og framskrevne dødsrater i mellomalternativet fom 2020 tom 2200 (dvs. 100 år med data for nullåringer i 2100). Brukerne bør være klar over at forventede kohortlevealder inkluderer antatte framtidige dødelighetsforbedringer som blir mindre pålitelige jo lenger fram i tid vi beveger oss fra framskrivingstidspunktet. Tolkning av tabellen: År refererer til fødselskohorter, dvs. det året som årskullet ble født. Eksempel: Dersom en ønsker å vite den gjenstående levetiden for et årskull med 62-åringer i 2020, vil en måtte navigere ned til alder 62 år og fram til året 1958, dvs. det året dette årskullet ble født.