Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12889: Framskrevet forventet levealder (kohort), etter kjønn og alder, middels alternativ (2020-framskrivingen) 1900 - 2100

Nasjonale Befolkningsframskrivninger, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Michael J. Thomas, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 28
Astri Syse, Statistisk sentralbyrå
+47 47 03 23 04
15.06.2020 08:00
Forventet kohortlevealder:
år
Forventet kohortlevealder:
01.01.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1900 , 1901 , 1902 ,

Valgt 1 av totalt 201

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 101

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

År betyr i denne tabellen fødselsår.
Estimater for kohortlevealder representerer det gjennomsnittlige antall ekstra år en person kan forventes å leve i henhold til antatte framtidige endringer i dødeligheten for et gitt årskull. Disse estimatene er beregnet ved bruk av observerte og framskrevne aldersspesifikke dødsrater for samme årskull gjennom hele livet. Eksempelvis vil forventet kohortlevealder for årskullet født i 2019 være basert på observerte dødsrater for nullåringer i 2019 og framskrevne dødsrater i mellomalternativet for ettåringer i 2020, for toåringer i 2021 osv. For å produsere komplette estimater for forventet kohortlevealder for årskull i alderen 0-100 år i perioden 1900-2100, trenger vi observerte (historiske) dødsrater fom 1900 tom 2019, og framskrevne dødsrater i mellomalternativet fom 2020 tom 2200 (dvs. 100 år med data for nullåringer i 2100). Brukerne bør være klar over at forventede kohortlevealder inkluderer antatte framtidige dødelighetsforbedringer som blir mindre pålitelige jo lenger fram i tid vi beveger oss fra framskrivingstidspunktet. Tolkning av tabellen: År i denne tabellen refererer til fødselsår. Kalenderåret av interesse kan utledes ved å summere alder og fødselsår. Dersom en ønsker å vite den gjenstående levetiden for et årskull med 62-åringer i 2020, vil en måtte navigere ned til alder 62 år og fram til året 1958, dvs. det året dette årskullet ble født (1958+62=2020).