Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen
12886: Framskrevet forventet levealder (periode), etter kjønn og alder, i 3 alternativer 2019 - 2100
Sist endret
03.06.2020
Kontakt
Nasjonale Befolkningsframskrivninger, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
nasjfram@ssb.no

Rebecca F. Gleditsch, Statistisk sentralbyrå
+47 92 66 62 45
ecc@ssb.no

Michael J. Thomas, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 28
mjt@ssb.no

Astri Syse, Statistisk sentralbyrå
+47 47 03 23 04
sya@ssb.no

Måleenhet
Forventet levealder:
år
Referansetid
Forventet levealder:
Året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
Må velges *
alternativ
Må velges *
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 82 Valgte 1

alder
Må velges *

Totalt 106 Valgte 0

alternativ
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For nøyaktig å kunne fastslå levealderen for et fødselskull, må man vente til alle i fødselskullet har dødd. Et hypotetisk mål, forventet levealder, får man ved å tildele dødsratene etter kjønn og alder til hypotetiske årskull for et gitt kalenderår. Dette er vanlig praksis i de fleste land. Da får man et mål som kan brukes for å sammenlikne levetiden mellom ulike kjønn, aldersgrupper og over tid, samt på tvers av land og andre geografiske områder. Dette målet er et periodemål. Estimatene for forventet levealder eller forventet gjenstående levetid beregnes ved å bruke aldersspesifikke dødsrater for et gitt år (f.eks. for en forventet gjenstående levetid ved alder 70 år i 2025, ville vi bruke framskrevet dødelighet i 2025 for alderen 70, 71, 72 osv.). Forventet levealder i et periodeperspektiv blir imidlertid ofte kritisert fordi det tar utgangspunkt i at dødeligheten et gitt år ligger fast også framover. Hvis dødeligheten forbedres over tid, vil forventet levealder undervurdere faktisk forventet levetid. Forventet kohortlevealder (tabell 12889) regnes derfor som et mer realistisk mål på hvor lenge en person i en gitt alder på et gitt tidspunkt forventes å leve i gjennomsnitt.
Beregningene for forventet levealder i befolkningsframskrivingene skiller seg noe fra forventet levealder i den generelle befolkningsstatistikken. Dette skyldes at våre estimater er basert på alder ved slutten av året og ikke på dødstidspunktet, slik de er i den generelle befolkningsstatistikken. Videre bruker framskrivingene en eksponentiell modell i beregningene av dødsrater og inkluderer dødsrater tom 105 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken