Innenlandsk transport

11403: Innenlandsk godstransport, etter transportmåte 2010 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

godstransport

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.09.2019
Kontakt
Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Godsmengde (mill. tonn):
mill. tonn
Transportarbeid (mill. tonnkm):
mill. tonnkm
Godsmengde inklusiv kabotasjetransport (mill. tonn):
mill. tonn
Transportarbeid inklusiv kabotasjetransport (mill. tonnkm):
mill. tonnkm
Referansetid
Godsmengde (mill. tonn):
31.12.
Transportarbeid (mill. tonnkm):
31.12.
Godsmengde inklusiv kabotasjetransport (mill. tonn):
31.12.
Transportarbeid inklusiv kabotasjetransport (mill. tonnkm):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Statistikken omfatter kun gods som er både på- og avlesset i Norge. Kabotasje er transport av gods innenlands med utenlandsregistrerte transportmidler. Godsvekten inkluderer ikke egenvekt av lastbærere (kun vekten av det transporterte godset med emballasje).
godstransport
Jernbanetransport
Tonnkilometertallene for jernbanetransport i 2016-2017 ble justert 24. september 2019 som følge av endringer i den underliggende statistikken.
Leietransport og egentransport
Tonnkilometertallene for leietransport og egentransport med skip for årene 2010-2017 ble endret 24. september 2019 i henhold til endringer i beregningsmodellen for tilbakelagte avstander i innenriks sjøfart.

Brukerveiledning for statistikkbanken