Innenlandsk transport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11403: Innenlandsk godstransport, etter transportmåte 2010 - 2022

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
02.08.2023 08:00
Godsmengde (mill. tonn):
mill. tonn
Transportarbeid (mill. tonnkm):
mill. tonnkm
Godsmengde inklusiv kabotasjetransport (mill. tonn):
mill. tonn
Transportarbeid inklusiv kabotasjetransport (mill. tonnkm):
mill. tonnkm
Godsmengde (mill. tonn):
31.12.
Transportarbeid (mill. tonnkm):
31.12.
Godsmengde inklusiv kabotasjetransport (mill. tonn):
31.12.
Transportarbeid inklusiv kabotasjetransport (mill. tonnkm):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Godstransport i alt , Fastlandstransport i alt , Jernbanetransport ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken omfatter kun gods som er både på- og avlesset i Norge. Kabotasje er transport av gods innenlands med utenlandsregistrerte transportmidler. Godsvekten inkluderer ikke egenvekt av lastbærere (kun vekten av det transporterte godset med emballasje).

godstransport

Jernbanetransport

Tonnkilometertallene for jernbanetransport i 2018 ble justert 16. september 2020 som følge av endringer i den underliggende statistikken.

Annen sjøtransport

Tonnkilometertallene for leietransport og egentransport med skip for årene 2010-2017 ble endret 24. september 2019 i henhold til endringer i beregningsmodellen for tilbakelagte avstander i innenriks sjøfart.