Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11107: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter aktivitet i fireårsperioden før, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn 2006-2010 - 2009-2013

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
20.01.2016 10:00
Nye mottakere av uføretrygd:
personer
Nye mottakere av uføretrygd (prosent):
prosent
Nye mottakere av uføretrygd:
31.12.
Nye mottakere av uføretrygd (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle, uansett aktivitet , Var langtidssykemeldt, hadde arbeid, mottok arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser , Hadde langvarig sykefravær, hadde arbeid, mottok ikke arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nye mottakere av uføretrygd er her alle som starter et nytt løpende mottak av uføretrygd, enten for første gang eller etter et tidligere avslutt mottak, og som var bosatte 1. januar i siste år i perioden. Se Om statistikken for mer om og definisjon av aktivitetene. I arbeid er definert ved at antall beregnede arbeidstimer i løpet av et år er over null. Dekker kun ansatte lønnstakere. Se også «Om statistikken».

innvandringskategori / landbakgrunn

Den øvrige befolkning

Den øvrige befolkning omfatter alle som ikke er innvandrere og ikke er norskfødte med to innvandrerforeldre.