Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11073: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter prioritert aktivitet siste år i perioden, avgangsår og overført/ny tilgang 2010-2014

Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
20.01.2016 10:00
Mottakere av arbeidsavklaringspenger:
personer
Mottakere av arbeidsavklaringspenger (prosent):
prosent
Mottakere av arbeidsavklaringspenger:
31.12.
Mottakere av arbeidsavklaringspenger (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Mottakere av arbeidsavklaringspenger er her definert som alle som begynte å motta arbeidsavklaringspenger i løpet av det første året i perioden, som var 18-62 år ved inngangen til perioden og som var bosatte hvert år i perioden. Se også Om statistikken. Fordi første publisering for AAP (2010-2014) er forskjøvet ett år i forhold til de andre områdene er det arbeids- og stønadssituasjonen i de neste tre årene, i stedet for de neste fire årene. Prioritert aktivitet siste år i perioden: «I arbeid er definert ved at antall beregnede arbeidstimer i løpet av et år er over null. Dekker kun ansatte lønnstakere. Se også «Om statistikken».

overførte/nye tilganger

Ved innføringen av arbeidsavklaringspenger opphørte ytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Mottakere av de opphørte ytelsene ble overført til arbeidsavklaringspenger, og omtales her som overførte. Alle andre, som ikke ble direkte overført fra opphørte ytelser, omtales som nye tilganger.