Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
11072: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang, avgangsår, overført/ny tilgang, kjønn, og innvandringskategori/landbakgrunn (prosent) 2010-2014
Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
tmn@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Mottakere av arbeidsavklaringspenger:
prosent
Referansetid
Mottakere av arbeidsavklaringspenger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang
Må velges *
avgangsår
Må velges *
overførte/nye tilganger
kjønn
innvandringskategori / landbakgrunn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang
Må velges *

Totalt 7 Valgte 0

avgangsår
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

overførte/nye tilganger

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
innvandringskategori / landbakgrunn

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Mottakere av arbeidsavklaringspenger er her definert som alle som begynte å motta arbeidsavklaringspenger i løpet av det første året i perioden, som var 18-62 år ved inngangen til perioden og som var bosatte hvert år i perioden. Se også Om statistikken.
De tre utfallene «I arbeid», «Arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser» og «Uføretrygd» er ikke gjensidig utelukkende. Det betyr at en og samme person kan ha flere av utfallene i løpet av samme kalenderår, enten samtidig eller etter hverandre. Prosentandelene vil derfor ikke summere til 100%.
Arbeids- og stønadssituasjonen: «I arbeid er definert ved at antall beregnede arbeidstimer i løpet av et år er over null. Dekker kun ansatte lønnstakere. Se også «Om statistikken».
overførte/nye tilganger
Ved innføringen av arbeidsavklaringspenger opphørte ytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Mottakere av de opphørte ytelsene ble overført til arbeidsavklaringspenger, og omtales her som overførte. Alle andre, som ikke ble direkte overført fra opphørte ytelser, omtales som nye tilganger.
innvandringskategori / landbakgrunn
Den øvrige befolkning
Den øvrig befolkning omfatter alle som ikke er innvandrere og ikke er norskfødte med to innvandrerforeldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken