Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

11071: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang, avgangsår, overført/ny tilgang, kjønn og utdanningsnivå (prosent) 2010-2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

avgangsår Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

overførte/nye tilganger

Totalt 3 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 5 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
tmn@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Mottakere av arbeidsavklaringspenger:
prosent
Referansetid
Mottakere av arbeidsavklaringspenger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mottakere av arbeidsavklaringspenger er her definert som alle som begynte å motta arbeidsavklaringspenger i løpet av det første året i perioden, som var 18-62 år ved inngangen til perioden og som var bosatte hvert år i perioden. Se også Om statistikken.
De tre utfallene «I arbeid», «Arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser» og «Uføretrygd» er ikke gjensidig utelukkende. Det betyr at en og samme person kan ha flere av utfallene i løpet av samme kalenderår, enten samtidig eller etter hverandre. Prosentandelene vil derfor ikke summere til 100%.
Arbeids- og stønadssituasjonen: «I arbeid er definert ved at antall beregnede arbeidstimer i løpet av et år er over null. Dekker kun ansatte lønnstakere. Se også «Om statistikken».
overførte/nye tilganger
Ved innføringen av arbeidsavklaringspenger opphørte ytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Mottakere av de opphørte ytelsene ble overført til arbeidsavklaringspenger, og omtales her som overførte. Alle andre, som ikke ble direkte overført fra opphørte ytelser, omtales som nye tilganger.

Brukerveiledning for statistikkbanken