Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
11065: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter utdanningsnivå, kjønn, år i perioden og stønadssituasjon i perioden (prosent) 2006-2010 - 2009-2013
Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Mottakere av økonomisk sosialhjelp:
prosent
Referansetid
Mottakere av økonomisk sosialhjelp:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
år i perioden
Må velges *
stønadssituasjon
Må velges *
utdanningsnivå
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år i perioden
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

stønadssituasjon
Må velges *

Totalt 4 Valgte 0


Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Mottakere av økonomisk sosialhjelp er her definert som alle som mottok sosialhjelp i minst en måned i løpet av det første året i perioden, som var 18-62 år ved inngangen til perioden og som var bosatte hvert år i perioden. Antall år med sosialhjelp er antall kalenderår med mottak av sosialhjelp i minste en måned. Se også Om statistikken.
Utfallene «I arbeid», «Arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser» , «Arbeidssøkende, helt ledig» og «Kvalifiseringsstønad» er ikke gjensidig utelukkende. Det betyr at en og samme person kan ha flere av utfallene i løpet av samme kalenderår, enten samtidig eller etter hverandre. Prosentandelene vil derfor ikke summere til 100%.
stønadssituasjon
Arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser
Rehabiliteringsytelser brukes her som en samlebetengelse for ytelser som opphørte per mars 2011 og ble erstattet av arbeidsavklaringspenger. Se også Om statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken