Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
11056: Mottakere av arbeidsavklaringspenger med avgang første år i perioden, etter arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang, overført/ny tilgang og varighet av mottak av arbeidsavklaringspenger (prosent) 2010-2014
Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
tmn@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Mottakere av arbeidsavklaringspenger:
prosent
Referansetid
Mottakere av arbeidsavklaringspenger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang
Må velges *
overførte/nye tilganger
varighet
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang
Må velges *

Totalt 7 Valgte 0

overførte/nye tilganger

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
varighet

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Mottakere av arbeidsavklaringspenger er her definert som alle som begynte å motta arbeidsavklaringspenger i løpet av det første året i perioden, som var 18-62 år ved inngangen til perioden og som var bosatte hvert år i perioden. Se også Om statistikken.
Fordi første publisering for AAP (2010-2014) er forskjøvet ett år i forhold til de andre områdene er det arbeids- og stønadssituasjonen i de neste tre årene, i stedet for de neste fire årene.
De tre utfallene «I arbeid», «Arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser» og «Uføretrygd» er ikke gjensidig utelukkende. Det betyr at en og samme person kan ha flere av utfallene i løpet av samme kalenderår, enten samtidig eller etter hverandre. Prosentandelene vil derfor ikke summere til 100%.
Arbeids- og stønadssituasjonen: «I arbeid er definert ved at antall beregnede arbeidstimer i løpet av et år er over null. Dekker kun ansatte lønnstakere. Se også «Om statistikken».
overførte/nye tilganger
Ved innføringen av arbeidsavklaringspenger opphørte ytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Mottakere av de opphørte ytelsene ble overført til arbeidsavklaringspenger, og omtales her som overførte. Alle andre, som ikke ble direkte overført fra opphørte ytelser, omtales som nye tilganger.

Brukerveiledning for statistikkbanken