Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen

11048: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter avgang og overført/ny tilgang 2010-2014

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

avgang


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

overførte/nye tilganger


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Mottakere av arbeidsavklaringspenger er her definert som alle som begynte å motta arbeidsavklaringspenger i løpet av det første året i perioden, som var 18-62 år ved inngangen til perioden og som var bosatte hvert år i perioden. Se også Om statistikken.
avgang
Se Om statistikken for definisjoner av kategoriene.
overførte/nye tilganger
Ved innføringen av arbeidsavklaringspenger opphørte ytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Mottakere av de opphørte ytelsene ble overført til arbeidsavklaringspenger, og omtales her som overførte. Alle andre, som ikke ble direkte overført fra opphørte ytelser, omtales som nye tilganger.

Brukerveiledning for statistikkbanken