Bruk av IKT i næringslivet

10975: Private føretak. Formål med eiga heimeside, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2011 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2019
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Har heimeside:
prosent
Motta bestillingar, reserveringar:
prosent
Informera om personvern/tryggleiksgaranti:
prosent
Omtale av varer eller tenester, prislister:
prosent
Personleg tilpassing av produktet:
prosent
Sporing av bestillingar:
prosent
Individuelt tilpassa innhald:
prosent
Rekruttering:
prosent
Referansetid
Har heimeside:
Januar
Motta bestillingar, reserveringar:
Januar
Informera om personvern/tryggleiksgaranti:
Januar
Omtale av varer eller tenester, prislister:
Januar
Personleg tilpassing av produktet:
Januar
Sporing av bestillingar:
Januar
Individuelt tilpassa innhald:
Januar
Rekruttering:
Januar
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga.
Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken.
statistikkvariabel
Omtale av varer eller tenester, prislister
Før 2014 var namnet på variabelen: «Gi tilgang til produktkatalogar, prislister». Endringa i spørjeskjemaet kan være skuld i veksten til 2014.
Personleg tilpassing av produktet
Kunden kan tilpassa eller designa produkt.
Individuelt tilpassa innhald
Heimesida kjenner att kunden.
Rekruttering
Annonsera ledige jobbar eller gje høve til søknad.

Brukerveiledning for statistikkbanken