Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10975: Formål med eiga heimeside, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2011 - 2023

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
22.09.2023 08:00
Har heimeside:
prosent
Motta bestillingar, reserveringar:
prosent
Informera om personvern/tryggleiksgaranti:
prosent
Omtale av varer eller tenester, prislister:
prosent
Personleg tilpassing av produktet:
prosent
Sporing av bestillingar:
prosent
Individuelt tilpassa innhald:
prosent
Rekruttering:
prosent
Chat for kundeservice (chatbot, virtuell agent eller person):
prosent
Innhald tilgjengeleg på minst to språk:
prosent
Har heimeside:
Datainnsamling i første kvartal
Motta bestillingar, reserveringar:
Datainnsamling i første kvartal
Informera om personvern/tryggleiksgaranti:
Datainnsamling i første kvartal
Omtale av varer eller tenester, prislister:
Datainnsamling i første kvartal
Personleg tilpassing av produktet:
Datainnsamling i første kvartal
Sporing av bestillingar:
Datainnsamling i første kvartal
Individuelt tilpassa innhald:
Datainnsamling i første kvartal
Rekruttering:
Datainnsamling i første kvartal
Chat for kundeservice (chatbot, virtuell agent eller person):
Datainnsamling i første kvartal
Innhald tilgjengeleg på minst to språk:
Datainnsamling i første kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Har heimeside , Motta bestillingar, reserveringar , Informera om personvern/tryggleiksgaranti ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga. Sjå kva næringar som inngår i statistikken i «Om statistikken». Frå og med statistikkåret 2014 er ikkje K Finansierings- og forsikringsverksemd med i statistikken. Frå og med statistikkåret 2021 er næring 75 Veterinærtenestar inkludert i statistikken.

statistikkvariabel

Omtale av varer eller tenester, prislister

Før 2014 var namnet på variabelen: «Gi tilgang til produktkatalogar, prislister». Endringa i spørjeskjemaet kan være skuld i veksten til 2014.

Personleg tilpassing av produktet

Kunden kan tilpassa eller designa produkt.

Individuelt tilpassa innhald

Heimesida kjenner att kunden.

Rekruttering

Annonsera ledige jobbar eller gje høve til søknad.