Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

10966: Private føretak. Kjøper nettskytenester, etter teneste og sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2014 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 12

sysselsette


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga. Prosentdel av dei som kjøper dei ulike nettskytenestene er berekna frå delen som kjøper ein eller fleire nettskytenester.

Brukerveiledning for statistikkbanken