Fag- og forskingsbibliotek

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10873: Tilsette og årsverk i fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype 2001 - 2022

Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
Hilde Sofie Frydenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 350
05.06.2023 08:00
Tilsette i desember i alt:
personar
Tilsette i desember i bibliotekets tenestetilbod:
personar
Tilsette i desember i anna stilling enn i bibliotekets tenestetilbod:
personar
Årsverk fast tilsette i desember i alt:
årsverk
Årsverk fast tilsette i desember i bibliotekets tenestetilbod:
årsverk
Årsverk fast tilsette i desember i anna stilling enn i bibliotekets tenestetilbod:
årsverk
Årsverk for året i alt:
årsverk
Årsverk for året til bibliotekets tenestetilbod:
årsverk
Årsverk for året til anna arbeid enn i bibliotekets tenestetilbod:
årsverk
Tilsette i desember i alt:
31.12.
Tilsette i desember i bibliotekets tenestetilbod:
31.12.
Tilsette i desember i anna stilling enn i bibliotekets tenestetilbod:
31.12.
Årsverk fast tilsette i desember i alt:
31.12.
Årsverk fast tilsette i desember i bibliotekets tenestetilbod:
31.12.
Årsverk fast tilsette i desember i anna stilling enn i bibliotekets tenestetilbod:
31.12.
Årsverk for året i alt:
31.12.
Årsverk for året til bibliotekets tenestetilbod:
31.12.
Årsverk for året til anna arbeid enn i bibliotekets tenestetilbod:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tilsette i desember i alt , Tilsette i desember i bibliotekets tenestetilbod , Tilsette i desember i anna stilling enn i bibliotekets tenestetilbod ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 22

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Universitet og høgskolar er NOKUT-akkrediterte undervisningsinstitusjonar (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Talet på bibliotek vil variera frå år til år. Til dømes kan nokre heilt nye einingar komme til medan andre av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Det kan og skje at einingar får endra typetilhøyring. Dette vil kunne påverka samanlikninga over tid.