Fag- og forskingsbibliotek

Til toppen
10871: Utgifter og inntekter ved fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype (1 000 kr) 2013 - 2019
Sist endret
08.06.2020
Kontakt
Hossein Moafi, Statistisk sentralbyrå
+47 472 30 507
mho@ssb.no

Hilde Sofie Frydenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 350
hfr@ssb.no

Måleenhet
Medieutgifter:
1 000 kr
Lønn og sosiale kostnader:
1 000 kr
Resterande utgifter anna enn medieutgifter og lønn:
1 000 kr
Inntekter:
1 000 kr
Referansetid
Medieutgifter:
31.12.
Lønn og sosiale kostnader:
31.12.
Resterande utgifter anna enn medieutgifter og lønn:
31.12.
Inntekter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
bibliotektype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

bibliotektype

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Universitet og høgskolar er NOKUT-akkrediterte undervisningsinstitusjonar (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).
Talet på bibliotek vil variera frå år til år. Til dømes kan nokre heilt nye einingar komme til medan andre av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Det kan og skje at einingar får endra typetilhøyring. Dette vil kunne påverka samanlikninga over tid.

Brukerveiledning for statistikkbanken