Fag- og forskingsbibliotek

Til toppen

10871: Utgifter og inntekter ved fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype (1 000 kr) 2013 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

bibliotektype


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Universitet og høgskolar er NOKUT-akkrediterte undervisningsinstitusjonar (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Talet på bibliotek vil variera frå år til år. Til dømes kan nokre heilt nye einingar komme til medan andre av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Det kan og skje at einingar får endra typetilhøyring. Dette vil kunne påverka samanlikninga over tid.

Brukerveiledning for statistikkbanken