Fag- og forskingsbibliotek

Til toppen

10870: Bestand og tilvekst ved i fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype 2013 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bøker fysisk , Bøker elektronisk , Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement ,

Valgt 1 av totalt 27

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

bibliotektype


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

statistikkvariabel

Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement

Mange fag og forskingsbibliotek skifta biblioteksystem frå BIBSYS til Alma i 2015. Difor bør ein vere varsam med å samanlikne talet for 2016 med tidlegare årgangar.

Tidsskrift elektronisk fom - tal på abonnement

Mange fag og forskingsbibliotek skifta biblioteksystem frå BIBSYS til Alma i 2015. Difor bør ein vere varsam med å samanlikne talet for 2016 med tidlegare årgangar.

Aviser fysisk form - tal på abonnement

Mange fag og forskingsbibliotek skifta biblioteksystem frå BIBSYS til Alma i 2015. Difor bør ein vere varsam med å samanlikne talet for 2016 med tidlegare årgangar.
Universitet og høgskolar er NOKUT-akkrediterte undervisningsinstitusjonar (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Talet på bibliotek vil variera frå år til år. Til dømes kan nokre heilt nye einingar komme til medan andre av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Det kan og skje at einingar får endra typetilhøyring. Dette vil kunne påverka samanlikninga over tid. Det er knytta noko uvisse til tala for bestand og tilvekst av elektroniske ressursar.

Brukerveiledning for statistikkbanken