Fag- og forskingsbibliotek

10869: Nedlastingar og utlån ved fag- og forskingsbibliotek, etter bibliotektype 2013 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

bibliotektype

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.06.2020
Kontakt
Hossein Moafi, Statistisk sentralbyrå
+47 472 30 507
mho@ssb.no

Hilde Sofie Frydenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 350
hfr@ssb.no

Måleenhet
Nedlastingar frå fulltekstdatabasar:
nedlastingar
Nedlastingar frå institusjonsarkiv:
nedlastingar
Førstegongslån frå eiga samling til primærmålgruppa:
lån
Førstegongslån frå eiga samling til andre brukarar enn primærmålgruppa:
lån
Fornying frå eiga samling til primærmålgruppa:
fornyingar
Fornying frå eiga samling til andre brukarar enn primærmålgruppa:
fornyingar
Fjernlån, mottatte bestillingar:
bestillingar
Fjernlån, fyrstegongslån:
lån
Fjernlån, fornying:
fornyingar
Fjernlån, sendte kopiar:
kopiar
Innlån, sendte bestillingar:
bestillingar
Innlån, mottatte lån:
lån
Innlån, fornying:
fornyingar
Innlån, mottatte kopiar:
kopiar
Søk i fulltekstdatabasar:
søk
Talet på fag- og forskningsbibliotek:
bibliotek
Referansetid
Nedlastingar frå fulltekstdatabasar:
31.12.
Nedlastingar frå institusjonsarkiv:
31.12.
Førstegongslån frå eiga samling til primærmålgruppa:
31.12.
Førstegongslån frå eiga samling til andre brukarar enn primærmålgruppa:
31.12.
Fornying frå eiga samling til primærmålgruppa:
31.12.
Fornying frå eiga samling til andre brukarar enn primærmålgruppa:
31.12.
Fjernlån, mottatte bestillingar:
31.12.
Fjernlån, fyrstegongslån:
31.12.
Fjernlån, fornying:
31.12.
Fjernlån, sendte kopiar:
31.12.
Innlån, sendte bestillingar:
31.12.
Innlån, mottatte lån:
31.12.
Innlån, fornying:
31.12.
Innlån, mottatte kopiar:
31.12.
Søk i fulltekstdatabasar:
31.12.
Talet på fag- og forskningsbibliotek:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Universitet og høgskolar er NOKUT-akkrediterte undervisningsinstitusjonar (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).
Nasjonalbiblioteket har ikkje ei definert primærmålgruppe. Fag- og forskningsbibliotek som ikkje er knytt til eit universitet eller ein høgskole, og som primært er åpne for alle, har ikkje ei primærmålgruppe.
Talet på bibliotek vil variera frå år til år. Til dømes kan nokre heilt nye einingar komme til medan andre av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Det kan og skje at einingar får endra typetilhøyring. Dette vil kunne påverka samanlikninga over tid.
statistikkvariabel
Nedlastingar frå institusjonsarkiv
Frå og med 2019 har tellemåten vorte endra og tala kan ikkje fullt ut samanliknast med tidlegare år.

Brukerveiledning for statistikkbanken