Fag- og forskingsbibliotek

Til toppen

10869: Nedlastingar og utlån ved fag- og forskingsbibliotek, etter bibliotektype 2013 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Nedlastingar frå fulltekstdatabasar , Nedlastingar frå institusjonsarkiv , Førstegongslån frå eiga samling til primærmålgruppa ,

Valgt 1 av totalt 16

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

bibliotektype


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Universitet og høgskolar er NOKUT-akkrediterte undervisningsinstitusjonar (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Nasjonalbiblioteket har ikkje ei definert primærmålgruppe. Fag- og forskningsbibliotek som ikkje er knytt til eit universitet eller ein høgskole, og som primært er åpne for alle, har ikkje ei primærmålgruppe. Talet på bibliotek vil variera frå år til år. Til dømes kan nokre heilt nye einingar komme til medan andre av og til ikkje leverer til den årlege statistikken. Det kan og skje at einingar får endra typetilhøyring. Dette vil kunne påverka samanlikninga over tid.

statistikkvariabel

Nedlastingar frå institusjonsarkiv

Frå og med 2019 har tellemåten vorte endra og tala kan ikkje fullt ut samanliknast med tidlegare år.

Brukerveiledning for statistikkbanken