Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09205: StatRes. Årsverk i statsforvaltningen etter tjenesteområde, kjønn og arbeidstid per uke (avslutta serie) 2009 - 2013

Sølve Mikal Nerland, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4418
01.07.2014 10:00
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
4. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00000 Statsforvaltningen i alt , 10000 Helse og sosiale tjenester i alt , 11000 Spesialisthelsetjenesten ,

Valgt 0 av totalt 36

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Registerbasert sysselsettingsstatistikk. Inkluderer sysselsatte 15 år eller eldre, både bosatte og ikke-bosatte. Bosatte er personer som forventes å oppholde seg minst seks måneder i Norge. Forsvarsbygg mangler ca. 400 årsverk i 2010, og det berører også de tilhørende gruppene 'Forsvar ellers', 'Forsvaret, offentlig orden og trygghet' og statsforvaltningen totalt.
Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner er det mangelfulle data om i hele tidsserien. Ifølge Utenriksdepartementets nettside, er det cirka 900 lokalt ansatte.
Brudd i tidsserien for årsverk fra 2012-2013 som følge av at 26 enheter er innlemmet i statsforvaltningen fra 2013. Av den totale økningen på nesten 3 prosent i antall årsverk i statsforvaltningen fra 2012 til 2013, skyldes innlemmelsen av nye enheter én av prosentene mens den faktiske økningen var knappe 2. Under Forsvaret i 2009-2011 er det publisert for lave tall på årsverk i førstegangstjeneste og befalskole. Det er innhentet nye nivåtall fra Vernepliktsverket og basert på dette laget nye estimat på antall årsverk, hvor det antas at omfanget av lange fravær var prosentvis det samme som i 2012. Korrekt nivå for Forsvaret var 26 500 årsverk i 2009, 26 300 i 2010 og 27 300 i 2011. Tilsvarende er det laget nye estimater for Forvar, offentlig orden og trygghet i alt 2009 og 2010 (49 700 årsverk begge år) og 2011 (51 300), og for Statsforvaltningen i alt i 2009 (226 700), 2010 (229 100) og 2011 (235 000).

avtalt arbeidstid per uke

Avtalt arbeidstid per uke i arbeidsforholdet.