Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07665: Utvalgte nasjonale nøkkeltall. Kommuner (avslutta serie) 2003 - 2014

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
Corretta Aluoch Arodi, Statistisk sentralbyrå
+47 40902656
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
16.03.2015 10:00
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2):
prosent
Brutto driftsutgifter, barnehager i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2):
prosent
Brutto driftsutgifter, grunnskole i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2):
prosent
Brutto driftsutgifter, kommunehelse i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2):
prosent
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2):
prosent
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg i prosent av brutto driftsutgifter 2):
prosent
Brutto driftsutgifter, sosialtjenesten i alt i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2):
prosent
Brutto driftsutgifter, barnevern i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2):
prosent
Brutto driftsutgifter, vann, avløp og renovasjon/avfall i prosent av bruttodriftsutgifter i alt 2):
prosent
Brutto driftsutgifter, kultur i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2):
prosent
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring 6):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, barnehage 6):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, grunnskole 6):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, kommunehelse 6):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg 6):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg 6):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, sosialtjenesten 6):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, barnevern 6):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, vann, avløp og renovasjon/avfall 6):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, kultur 6):
mill. kr
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, administrasjon og styring:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskoleopplæring:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, helse og omsorg:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barneverntjenesten:
kr
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
prosent
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
prosent
Netto driftsutgifter, grunnskole, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
prosent
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
prosent
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
prosent
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
prosent
Netto driftsutgifter, sosialtjenesten, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
prosent
Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
prosent
Netto driftsutgifter, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
prosent
Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
prosent
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring 6):
mill. kr
Netto driftsutgifter, barnehage 6):
mill. kr
Netto driftsutgifter, grunnskole 6):
mill. kr
Netto driftsutgifter, kommunehelse 6):
mill. kr
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg 6):
mill. kr
Netto driftsutgifter, sosialtjenesten 6):
mill. kr
Netto driftsutgifter, helse og omsorg 6):
mill. kr
Netto driftsutgifter, barnevern 6):
mill. kr
Netto driftsutgifter, vann, avløp, renovasjon/avfall 6):
mill. kr
Netto driftsutgifter, kultur 6):
mill. kr
Andel barn 1-5 år med barnehageplass. Prosent 3):
prosent
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning. Prosent 3):
prosent
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring. Prosent 3):
prosent
Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8):
årsverk
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8, 10):
årsverk
Andel mottakere av hjemmetjenester 67 år og over av alle mottakere. Prosent 12):
prosent
Andel mottakere av tjenester i hjemmet 67-79 år 12):
prosent
Andel mottakere av tjenester i hjemmet 80 år og over 12):
prosent
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner. Prosent 7):
prosent
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggere 20-66 år. Prosent 14):
prosent
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-22 år. Prosent:
prosent
Lengde kommunale veier og gater i km per 1 000 innbyggere 4):
km
Kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere:
boliger
Barn 1-5 år med barnehageplass i alt 3):
barn
Antall elever i kommunale og private grunnskoler 3, 9, 15):
elever
Antall elever med spesialundervisning kommunale og private grunnskoler 3,9):
elever
Elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring i alt 3):
elever
Legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester i alt 8):
årsverk
Fysioterapiårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester i alt 8, 10):
årsverk
Mottakere av hjemmetjenester, i alt:
mottakere
Mottakere av hjemmetjenester 67 år og over, i alt 12):
mottakere
Mottakere av tjenester i hjemmet, i alt 12):
personer
Mottakere av tjenester i hjemmet 67-79 år 12):
personer
Mottakere av tjenester i hjemmet 80 år og over 12):
personer
Plasser i i institusjoner, korrigert for utleie 7):
plasser
Rom for en beboer i institusjonert 7):
plasser
Sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år 14):
tilfeller
Barn med tiltak i løpet av året 11):
barn
Lengde kommunale veier og gater i km i alt 4):
km
Kommunalt disponerte boliger i alt:
boliger
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss, per elev 13):
kr
Elever i grunnskolen per undervisningsårsverk 3, 12, 16):
elever
Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester i kroner 12):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av tjenester i hjemmet i kroner 12):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter per plass i kommunal institusjon 17):
kr
Årsgebyr for vannforsyning, standardbolig på 120 m2. 5):
kr
Årsgebyr for avløpstjenesten, standardbolig på 120 m2. 5):
kr
Årsgebyr for avfallstjenesten, standardbolig på 120 m² (kr). 5):
kr
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker m/12 ukers frist 5):
dager
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (dager). 5):
dager
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning. 5):
dager
Brutto driftsutgifter per km kommunal vei og gate (kr):
kr
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget. Prosent:
prosent
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2):
31.12.
Brutto driftsutgifter, barnehager i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2):
31.12.
Brutto driftsutgifter, grunnskole i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2):
31.12.
Brutto driftsutgifter, kommunehelse i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2):
31.12.
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2):
31.12.
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg i prosent av brutto driftsutgifter 2):
31.12.
Brutto driftsutgifter, sosialtjenesten i alt i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2):
31.12.
Brutto driftsutgifter, barnevern i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2):
31.12.
Brutto driftsutgifter, vann, avløp og renovasjon/avfall i prosent av bruttodriftsutgifter i alt 2):
31.12.
Brutto driftsutgifter, kultur i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2):
31.12.
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring 6):
31.12.
Brutto driftsutgifter, barnehage 6):
31.12.
Brutto driftsutgifter, grunnskole 6):
31.12.
Brutto driftsutgifter, kommunehelse 6):
31.12.
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg 6):
31.12.
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg 6):
31.12.
Brutto driftsutgifter, sosialtjenesten 6):
31.12.
Brutto driftsutgifter, barnevern 6):
31.12.
Brutto driftsutgifter, vann, avløp og renovasjon/avfall 6):
31.12.
Brutto driftsutgifter, kultur 6):
31.12.
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, administrasjon og styring:
31.12.
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
31.12.
Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskoleopplæring:
31.12.
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
31.12.
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten:
31.12.
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, helse og omsorg:
31.12.
Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten:
31.12.
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barneverntjenesten:
31.12.
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
31.12.
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
31.12.
Netto driftsutgifter, grunnskole, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
31.12.
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
31.12.
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
31.12.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
31.12.
Netto driftsutgifter, sosialtjenesten, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
31.12.
Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
31.12.
Netto driftsutgifter, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
31.12.
Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter 2):
31.12.
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring 6):
31.12.
Netto driftsutgifter, barnehage 6):
31.12.
Netto driftsutgifter, grunnskole 6):
31.12.
Netto driftsutgifter, kommunehelse 6):
31.12.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg 6):
31.12.
Netto driftsutgifter, sosialtjenesten 6):
31.12.
Netto driftsutgifter, helse og omsorg 6):
31.12.
Netto driftsutgifter, barnevern 6):
31.12.
Netto driftsutgifter, vann, avløp, renovasjon/avfall 6):
31.12.
Netto driftsutgifter, kultur 6):
31.12.
Andel barn 1-5 år med barnehageplass. Prosent 3):
31.12.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning. Prosent 3):
31.12.
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring. Prosent 3):
31.12.
Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8):
31.12.
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8, 10):
31.12.
Andel mottakere av hjemmetjenester 67 år og over av alle mottakere. Prosent 12):
31.12.
Andel mottakere av tjenester i hjemmet 67-79 år 12):
31.12.
Andel mottakere av tjenester i hjemmet 80 år og over 12):
31.12.
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner. Prosent 7):
31.12.
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggere 20-66 år. Prosent 14):
31.12.
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-22 år. Prosent:
31.12.
Lengde kommunale veier og gater i km per 1 000 innbyggere 4):
31.12.
Kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbyggere:
31.12.
Barn 1-5 år med barnehageplass i alt 3):
31.12.
Antall elever i kommunale og private grunnskoler 3, 9, 15):
31.12.
Antall elever med spesialundervisning kommunale og private grunnskoler 3,9):
31.12.
Elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring i alt 3):
31.12.
Legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester i alt 8):
31.12.
Fysioterapiårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester i alt 8, 10):
31.12.
Mottakere av hjemmetjenester, i alt:
31.12.
Mottakere av hjemmetjenester 67 år og over, i alt 12):
31.12.
Mottakere av tjenester i hjemmet, i alt 12):
31.12.
Mottakere av tjenester i hjemmet 67-79 år 12):
31.12.
Mottakere av tjenester i hjemmet 80 år og over 12):
31.12.
Plasser i i institusjoner, korrigert for utleie 7):
31.12.
Rom for en beboer i institusjonert 7):
31.12.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år 14):
31.12.
Barn med tiltak i løpet av året 11):
31.12.
Lengde kommunale veier og gater i km i alt 4):
31.12.
Kommunalt disponerte boliger i alt:
31.12.
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
31.12.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss, per elev 13):
31.12.
Elever i grunnskolen per undervisningsårsverk 3, 12, 16):
31.12.
Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester i kroner 12):
31.12.
Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av tjenester i hjemmet i kroner 12):
31.12.
Korrigerte brutto driftsutgifter per plass i kommunal institusjon 17):
31.12.
Årsgebyr for vannforsyning, standardbolig på 120 m2. 5):
31.12.
Årsgebyr for avløpstjenesten, standardbolig på 120 m2. 5):
31.12.
Årsgebyr for avfallstjenesten, standardbolig på 120 m² (kr). 5):
31.12.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker m/12 ukers frist 5):
31.12.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (dager). 5):
31.12.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning. 5):
31.12.
Brutto driftsutgifter per km kommunal vei og gate (kr):
31.12.
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget. Prosent:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2) , Brutto driftsutgifter, barnehager i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2) , Brutto driftsutgifter, grunnskole i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2) ,

Valgt 1 av totalt 92

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Forklaring 1) For kommuner med manglende rapportering av regnskap er det estimert verdier
2) Tall for landet uten Oslo
3) Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.
4) Indikatoren er beregnet på informasjon fra Den nasjonale veidatabanken (NVDB).
5) Tallene er basert på uveid aritmetiske gjennomsnittlige årsgebyrer og gjennomsnittlig (aritmetisk) saksbehandlingstid fra de kommunene som har rapportert. Tallene for årsgebyr gjelder for rapporteringsåret +1. (dvs. at 2012-tallene er 2013-tall osv.).
6) Tall i million kroner
7) Inkl statlige plasser
8) Inkl F120 Administrasjon
9) Omfatter elever i kommunale og private skoler
10) Omfatter kun fysioterapeuter med driftsavtale
11) Tallet viser tilfeller, ikke antall barn med tiltak, da et barn kan ha tiltak i flere kommuner
12) Inkluderer alle hjemmetjenestemottakere som utgiftsføres på F254, dvs. hjemmesykepleie, praktisk bistand (herunder opplæring og brukerstyrt personlig assistent), omsorgslønn og avlastning utenfor institusjon
13) Indikatoren har endret innhold fra og med regnskapsåret 2008. Fra 2008 er utgifter til spesialskoler inkludert i indikatoren.
14) For 2003 og 2004 inngår introduksjonsstønad i tallene
15) Ny tidsserie. På grunn av sammenslåing av ordinære grunnskoler og spesialskoler i 2011, har det blitt laget en ny tidsserie tilbake til 2003.
16) Indikatoren publiseres ikke etter 2009
17) Omfatter plasser som utgiftsføres på F253, dvs. plasser i sykehjem, aldershjem og barne- og avlastningsboliger