Kommuneregnskap

Til toppen

07665: Utvalgte nasjonale nøkkeltall. Kommuner (avslutta serie) 2003 - 2014

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2) , Brutto driftsutgifter, barnehager i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2) , Brutto driftsutgifter, grunnskole i prosent av brutto driftsutgifter i alt 2) ,

Valgt 1 av totalt 92

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Forklaring 1) For kommuner med manglende rapportering av regnskap er det estimert verdier
2) Tall for landet uten Oslo
3) Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.
4) Indikatoren er beregnet på informasjon fra Den nasjonale veidatabanken (NVDB).
5) Tallene er basert på uveid aritmetiske gjennomsnittlige årsgebyrer og gjennomsnittlig (aritmetisk) saksbehandlingstid fra de kommunene som har rapportert. Tallene for årsgebyr gjelder for rapporteringsåret +1. (dvs. at 2012-tallene er 2013-tall osv.).
6) Tall i million kroner
7) Inkl statlige plasser
8) Inkl F120 Administrasjon
9) Omfatter elever i kommunale og private skoler
10) Omfatter kun fysioterapeuter med driftsavtale
11) Tallet viser tilfeller, ikke antall barn med tiltak, da et barn kan ha tiltak i flere kommuner
12) Inkluderer alle hjemmetjenestemottakere som utgiftsføres på F254, dvs. hjemmesykepleie, praktisk bistand (herunder opplæring og brukerstyrt personlig assistent), omsorgslønn og avlastning utenfor institusjon
13) Indikatoren har endret innhold fra og med regnskapsåret 2008. Fra 2008 er utgifter til spesialskoler inkludert i indikatoren.
14) For 2003 og 2004 inngår introduksjonsstønad i tallene
15) Ny tidsserie. På grunn av sammenslåing av ordinære grunnskoler og spesialskoler i 2011, har det blitt laget en ny tidsserie tilbake til 2003.
16) Indikatoren publiseres ikke etter 2009
17) Omfatter plasser som utgiftsføres på F253, dvs. plasser i sykehjem, aldershjem og barne- og avlastningsboliger