Til toppen

07605: Samisk statistikk. Sysselsatte personer 15-74 år, etter kjønn og næring (SN2002). Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) 2005K4 - 2010K4

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

område

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

næring (SN2002)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske , 10,12-37 Industri og bergverksdrift , 11 Utvinning av råolje og naturgass ,

Valgt 0 av totalt 14


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2005 ble nedre aldersgrense for å bli regnet som sysselsatt senket fra 16 til 15 år, i tråd med internasjonale anbefalinger. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet. STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.

Brukerveiledning for statistikkbanken