Samiske forhold

Til toppen

07585: Samisk statistikk. Høyeste fullførte utdanning for personer 16 år og over, etter kjønn og områder. 1. oktober (prosent) 2007 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006. Definisjonen av utdanningsnivå for 2006 er lagt til grunn for alle år. Avvik i tallene fra tidligere publiseringer skyldes korrigering av datamaterialet. Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning. Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. Universitets- og høgskolenivå, kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. fire år. Universitets- og høgskolenivå, lang, omfatter utdanninger på mer enn fire år, samt forskerutdanninger. For årgangene 2007 og 2008: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For tidligere årganger gjelder det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond (SUF) nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn. For årgangene 2007 og 2008: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For tidligere årganger gjelder øvrige områder som ikke er definert som det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond (SUF) nord for Saltfjellet.