07585: Samisk statistikk. Høyeste fullførte utdanning for personer 16 år og over, etter kjønn og områder. 1. oktober (prosent) 2007 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

område

Totalt 3 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

utdanningsnivå Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Personer 16 år og over:
prosent
Referansetid
Personer 16 år og over:
1.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006. Definisjonen av utdanningsnivå for 2006 er lagt til grunn for alle år. Avvik i tallene fra tidligere publiseringer skyldes korrigering av datamaterialet. Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning. Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. Universitets- og høgskolenivå, kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. fire år. Universitets- og høgskolenivå, lang, omfatter utdanninger på mer enn fire år, samt forskerutdanninger. For årgangene 2007 og 2008: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For tidligere årganger gjelder det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond (SUF) nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn. For årgangene 2007 og 2008: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For tidligere årganger gjelder øvrige områder som ikke er definert som det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond (SUF) nord for Saltfjellet.

Brukerveiledning for statistikkbanken