Samiske forhold

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07585: Samisk statistikk. Høyeste fullførte utdanning for personer 16 år og over, etter kjønn og områder. 1. oktober (prosent) 2007 - 2020

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
04.02.2022 08:00
Personer 16 år og over:
prosent
Personer 16 år og over:
1.10
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006. Definisjonen av utdanningsnivå for 2006 er lagt til grunn for alle år. Avvik i tallene fra tidligere publiseringer skyldes korrigering av datamaterialet. Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning. Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. Universitets- og høgskolenivå, kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. fire år. Universitets- og høgskolenivå, lang, omfatter utdanninger på mer enn fire år, samt forskerutdanninger. For årgangene 2007 og 2008: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For tidligere årganger gjelder det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond (SUF) nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn. For årgangene 2007 og 2008: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For tidligere årganger gjelder øvrige områder som ikke er definert som det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond (SUF) nord for Saltfjellet.