Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07563: Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter type (mill. kr) 2005 - 2022

Salah Eddine Ziade, Statistisk sentralbyrå
+47 91 31 86 75
Glenn Cato Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 437
26.09.2023 08:00
Eigedelar i alt:
mill. kr
Anleggsmidlar:
mill. kr
Immaterielle eigedelar i utlandet:
mill. kr
Varige driftsmidlar i utlandet:
mill. kr
Finansielle anleggsmidlar i utlandet:
mill. kr
Investeringar i utanlandske dotterselskap, m.m:
mill. kr
Lån til føretak i same konsern:
mill. kr
Omløpsmidlar:
mill. kr
Fordringar i utlandet:
mill. kr
Investeringar i utlandet:
mill. kr
Bankinnskot i utlandet:
mill. kr
Gjeld i alt:
mill. kr
Langsiktig gjeld:
mill. kr
Obligasjonslån i utlandet:
mill. kr
Gjeld til utanlandske kredittinstitusjonar:
mill. kr
Langsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern:
mill. kr
Kortsiktig gjeld:
mill. kr
Kortsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern:
mill. kr
Eigedelar i alt:
31.12.
Anleggsmidlar:
31.12.
Immaterielle eigedelar i utlandet:
31.12.
Varige driftsmidlar i utlandet:
31.12.
Finansielle anleggsmidlar i utlandet:
31.12.
Investeringar i utanlandske dotterselskap, m.m:
31.12.
Lån til føretak i same konsern:
31.12.
Omløpsmidlar:
31.12.
Fordringar i utlandet:
31.12.
Investeringar i utlandet:
31.12.
Bankinnskot i utlandet:
31.12.
Gjeld i alt:
31.12.
Langsiktig gjeld:
31.12.
Obligasjonslån i utlandet:
31.12.
Gjeld til utanlandske kredittinstitusjonar:
31.12.
Langsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern:
31.12.
Kortsiktig gjeld:
31.12.
Kortsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern:
31.12.
Anleggsmidlar:
Løpende priser
Immaterielle eigedelar i utlandet:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Eigedelar i alt , Anleggsmidlar , Immaterielle eigedelar i utlandet ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 18

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tal for 2021 er førebelse.