07521: Samisk statistikk. Folkemengde per 1. januar og endringer i året, etter område. Norge nord for Saltfjellet 2007 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

område Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde ved inngangen av året:
personer
Levendefødte:
personer
Døde:
personer
Fødselsoverskudd:
personer
Innflytting:
personer
Innvandring:
personer
Utflytting:
personer
Utvandring:
personer
Netto innflytting:
personer
Folketilvekst, absolutte tall:
personer
Folketilvekst (prosent):
prosent
Folkemengde ved utgangen av året:
personer
Referansetid
Folkemengde ved inngangen av året:
31.12.
Levendefødte:
31.12.
Døde:
31.12.
Fødselsoverskudd:
31.12.
Innflytting:
31.12.
Innvandring:
31.12.
Utflytting:
31.12.
Utvandring:
31.12.
Netto innflytting:
31.12.
Folketilvekst, absolutte tall:
31.12.
Folketilvekst (prosent):
31.12.
Folkemengde ved utgangen av året:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Folkeveksten regnes som differansen mellom 1. januar i det aktuelle året og 1. januar det påfølgende året. På grunn av registreringsrutinene og avvik i kvaliteten på flyttedata for grunnkretser i enkelte kommuner vil fødte-døde+innflytting-utflytting vis andre tall. På kommunenivå vil disse forskjellene være små, men kan være betydelige for deler av enkelte kommuner, som statistikk for STN-områdene.
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn.
Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.
statistikkvariabel
Levendefødte
Som levendefødte regnes foster som viser livstegn ved fødselen.
Innflytting
Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet, og flyttinger innenfor området.
Utflytting
Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet, og flyttinger innenfor området.

Brukerveiledning for statistikkbanken