Samiske forhold

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07521: Samisk statistikk. Folkemengde per 1. januar og endringer i året, etter område. Norge nord for Saltfjellet 2007 - 2020

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
04.02.2022 08:00
Folkemengde ved inngangen av året:
personer
Levendefødte:
personer
Døde:
personer
Fødselsoverskudd:
personer
Innflytting:
personer
Innvandring:
personer
Utflytting:
personer
Utvandring:
personer
Netto innflytting:
personer
Folketilvekst, absolutte tall:
personer
Folketilvekst (prosent):
prosent
Folkemengde ved utgangen av året:
personer
Folkemengde ved inngangen av året:
31.12.
Levendefødte:
31.12.
Døde:
31.12.
Fødselsoverskudd:
31.12.
Innflytting:
31.12.
Innvandring:
31.12.
Utflytting:
31.12.
Utvandring:
31.12.
Netto innflytting:
31.12.
Folketilvekst, absolutte tall:
31.12.
Folketilvekst (prosent):
31.12.
Folkemengde ved utgangen av året:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde ved inngangen av året , Levendefødte , Døde ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Øst-Finnmark , Øst-Finnmark, STN , Øst-Finnmark, øvrige områder ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Folkeveksten regnes som differansen mellom 1. januar i det aktuelle året og 1. januar det påfølgende året. På grunn av registreringsrutinene og avvik i kvaliteten på flyttedata for grunnkretser i enkelte kommuner vil fødte-døde+innflytting-utflytting vis andre tall. På kommunenivå vil disse forskjellene være små, men kan være betydelige for deler av enkelte kommuner, som statistikk for STN-områdene. STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.

statistikkvariabel

Levendefødte

Som levendefødte regnes foster som viser livstegn ved fødselen.

Innflytting

Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet, og flyttinger innenfor området.

Utflytting

Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet, og flyttinger innenfor området.