Til toppen

06786: Samisk statistikk. Sysselsatte personer 15-74 år med arbeidssted utenfor bostedskommunen, etter kjønn, alder og næring (SN2002) (avslutta serie) 2004K4 - 2006K4

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

kvartal

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

alder

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

næring (SN2002)

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske , 10,12-37 Industri og bergverksdrift , 11 Utvinning av råolje og naturgass ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2005 ble nedre aldersgrense for å bli regnet som sysselsatt senket fra 16 til 15 år, i tråd med internasjonale anbefalinger. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet. Sametingets valgkretser. Kun de elleve nordligste valgkretsene. Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.

Brukerveiledning for statistikkbanken