Til toppen

06784: Samisk statistikk. Sysselsatte personer 15-74 år, etter kjønn og næring (SN2002). Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) 2004K4 - 2006K4

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
område
Må velges *
næring (SN2002)
Må velges *
kjønn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

område

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

næring (SN2002)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske , 10,12-37 Industri og bergverksdrift , 11 Utvinning av råolje og naturgass ,

Valgt 0 av totalt 14


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 2005 ble nedre aldersgrense for å bli regnet som sysselsatt senket fra 16 til 15 år, i tråd med internasjonale anbefalinger. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet.
område
-SUF-område
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.
Øvrige områder
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

Brukerveiledning for statistikkbanken