Helse- og sosialpersonell

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05888: Videreutdanninger for personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2000 - 2008

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
19.06.2009 10:00
Videreutdanninger i alt:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i pleie og omsorg:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i andre helsenæringer:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i andre sosialnæringer:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i øvrige næringer:
utdanninger
Videreutdanninger i alt:
31.12.
Videreutdanninger, sysselsatte i pleie og omsorg:
31.12.
Videreutdanninger, sysselsatte i andre helsenæringer:
31.12.
Videreutdanninger, sysselsatte i andre sosialnæringer:
31.12.
Videreutdanninger, sysselsatte i øvrige næringer:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Anestesi, intensiv, operasjon , Anestesi , Intensiv ,

Valgt 0 av totalt 24

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken. Næringsområde: Pleie og omsorg inkluderer 85.118 Somatiske sykehjem, 85.141 Hjemmesykepleie, 85.313 Omsorgsinstitusjoner for eldre og funksjonshemmede, 85.321 Hjemmehjelp, 85.322 Boliger/bokollektiv for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell, 85.333 Aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede. Dette tilsvarer uttrekket til pleie og omsorg i KOSTRA, dvs. funksjonene 234, 253, 254 og 261. Leger og fysioterapeuter er inkludert i tallene for pleie og omsorg. Andre helsenæringer er øvrige 85.1 Helsetjenester. Andre sosialnæringer er øvrige 85.3 Sosial- og omsorgstjenester. Opplysninger om videreutdanning er hentet fra opplysninger om videreutdanning fra Norsk utdanningsdatabase (NUDB). Det er kun videreutdanning utført ved høgskoler/universitet eller eksamen tatt ved utdanningsinstitusjon som er registrert. Det betyr at bedriftsinterne kurs ikke er inkludert i tallene hvis dette er videreutdanning uten eksamen eller kurs på en undervisningsinstitusjon. F.o.m 2005 er videreutdanninger med mindre enn 30 avlagte studiepoeng ikke inkludert. Videreutdanningene anestesi, intensiv og operasjon, kun anestesi, kun intensiv og kun operasjon må sees i sammenheng. Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.