Helse- og sosialpersonell

Til toppen

05888: Videreutdanninger for personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2000 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Anestesi, intensiv, operasjon , Anestesi , Intensiv ,

Valgt 0 av totalt 24

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken. Næringsområde: Pleie og omsorg inkluderer 85.118 Somatiske sykehjem, 85.141 Hjemmesykepleie, 85.313 Omsorgsinstitusjoner for eldre og funksjonshemmede, 85.321 Hjemmehjelp, 85.322 Boliger/bokollektiv for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell, 85.333 Aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede. Dette tilsvarer uttrekket til pleie og omsorg i KOSTRA, dvs. funksjonene 234, 253, 254 og 261. Leger og fysioterapeuter er inkludert i tallene for pleie og omsorg. Andre helsenæringer er øvrige 85.1 Helsetjenester. Andre sosialnæringer er øvrige 85.3 Sosial- og omsorgstjenester. Opplysninger om videreutdanning er hentet fra opplysninger om videreutdanning fra Norsk utdanningsdatabase (NUDB). Det er kun videreutdanning utført ved høgskoler/universitet eller eksamen tatt ved utdanningsinstitusjon som er registrert. Det betyr at bedriftsinterne kurs ikke er inkludert i tallene hvis dette er videreutdanning uten eksamen eller kurs på en undervisningsinstitusjon. F.o.m 2005 er videreutdanninger med mindre enn 30 avlagte studiepoeng ikke inkludert. Videreutdanningene anestesi, intensiv og operasjon, kun anestesi, kun intensiv og kun operasjon må sees i sammenheng. Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.