Helse- og sosialpersonell

05888: Videreutdanninger for personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2000 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

videreutdanning Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.06.2009
Kontakt
Gunn Næringsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4566
gun@ssb.no

Måleenhet
Videreutdanninger i alt:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i pleie og omsorg:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i andre helsenæringer:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i andre sosialnæringer:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i øvrige næringer:
utdanninger
Referansetid
Videreutdanninger i alt:
31.12.
Videreutdanninger, sysselsatte i pleie og omsorg:
31.12.
Videreutdanninger, sysselsatte i andre helsenæringer:
31.12.
Videreutdanninger, sysselsatte i andre sosialnæringer:
31.12.
Videreutdanninger, sysselsatte i øvrige næringer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken.
Næringsområde: Pleie og omsorg inkluderer 85.118 Somatiske sykehjem, 85.141 Hjemmesykepleie, 85.313 Omsorgsinstitusjoner for eldre og funksjonshemmede, 85.321 Hjemmehjelp, 85.322 Boliger/bokollektiv for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell, 85.333 Aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede. Dette tilsvarer uttrekket til pleie og omsorg i KOSTRA, dvs. funksjonene 234, 253, 254 og 261. Leger og fysioterapeuter er inkludert i tallene for pleie og omsorg. Andre helsenæringer er øvrige 85.1 Helsetjenester. Andre sosialnæringer er øvrige 85.3 Sosial- og omsorgstjenester.
Opplysninger om videreutdanning er hentet fra opplysninger om videreutdanning fra Norsk utdanningsdatabase (NUDB). Det er kun videreutdanning utført ved høgskoler/universitet eller eksamen tatt ved utdanningsinstitusjon som er registrert. Det betyr at bedriftsinterne kurs ikke er inkludert i tallene hvis dette er videreutdanning uten eksamen eller kurs på en undervisningsinstitusjon. F.o.m 2005 er videreutdanninger med mindre enn 30 avlagte studiepoeng ikke inkludert.
Videreutdanningene anestesi, intensiv og operasjon, kun anestesi, kun intensiv og kun operasjon må sees i sammenheng.
Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken