Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05477: Foreløpige nasjonale tall for kommunene (avslutta serie) 2001 - 2004

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
12.09.2005 10:00
Brutto investeringsutgifter i alt per innbygger (kr):
kr
Netto lånegjeld per innbygger (kr):
kr
Brutto driftsutgifter, barnehager i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, grunnskole i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner adm., styring og fellesutgifter:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskoleopplæring:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barneverntjenesten:
kr
Netto driftsutgifter, adm., styring og fellesutgifter, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, grunnskole, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, sosialtjenesten, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifte:
prosent
Netto driftsutgifter, vann, avløp, renovasjon/avfall i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, fys. planl., kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, næring, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
prosent
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
prosent
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring:
prosent
Legeårsverk per 10 000 innbygger, kommunehelsetjenesten:
årsverk
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
årsverk
Andel mottakere av hjemmetjenester 67 år og over av alle mottakere av hjemmetjenester:
prosent
Andel plasser i enerom, pleie- og omsorgsinstitusjoner:
prosent
Andel sosialhjelpstilfeller 20-66 år av innbyggere 20-66 år:
prosent
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år i prosent:
prosent
Lengde kommunale veier og gater i km per 1 000 innbygger:
km
Kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbygger:
boliger
Korrigerte brutto driftsutgifter per kommunal bruker i kroner, barnehager:
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev i kroner, grunnskoleopplæring:
kr
Elever i grunnskolen per undervisningsårsverk:
personer
Korrigerte brutto driftsutgifter per hjemmetjenestebruker i kroner:
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter per plass i kroner, kommunale institusjoner:
kr
Årsgebyr for vannforsyning, standardbolig på 120 m2:
kr
Årsgebyr for avløpstjenesten, standardbolig på 120 m2:
kr
Årsgebyr for avfallstjenesten, standardbolig på 120 m2:
kr
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker:
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner:
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning:
antall
Brutto driftsutgifter per km. kommunal vei og gate i kroner:
kr
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
prosent
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
- herav pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Skatt på inntekt og formue i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Refusjon av merverdiavgift (mva) i prosent av brutto driftsinntekter:
prosent
Overføring fra driftsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv. i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Diverse intern finansiering i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsinntekter i alt per innbygger i kroner:
kr
Frie inntekter per innbygger i kroner:
kr
Brutto driftsutgifter i alt per innbygger i kroner:
kr
Netto driftsutgifter i alt per innbygger i kroner:
kr
Brutto investeringsutgifter i alt per innbygger (kr):
1.1
Netto lånegjeld per innbygger (kr):
1.1
Brutto driftsutgifter, barnehager i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
1.1
Brutto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
1.1
Brutto driftsutgifter, grunnskole i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
1.1
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
1.1
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner adm., styring og fellesutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
1.1
Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskoleopplæring:
1.1
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
1.1
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten:
1.1
Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten:
1.1
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barneverntjenesten:
1.1
Netto driftsutgifter, adm., styring og fellesutgifter, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, grunnskole, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, sosialtjenesten, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifte:
1.1
Netto driftsutgifter, vann, avløp, renovasjon/avfall i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, fys. planl., kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, næring, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
1.1
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
1.1
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring:
1.1
Legeårsverk per 10 000 innbygger, kommunehelsetjenesten:
1.1
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1
Andel mottakere av hjemmetjenester 67 år og over av alle mottakere av hjemmetjenester:
1.1
Andel plasser i enerom, pleie- og omsorgsinstitusjoner:
1.1
Andel sosialhjelpstilfeller 20-66 år av innbyggere 20-66 år:
1.1
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år i prosent:
1.1
Lengde kommunale veier og gater i km per 1 000 innbygger:
1.1
Kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbygger:
1.1
Korrigerte brutto driftsutgifter per kommunal bruker i kroner, barnehager:
1.1
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev i kroner, grunnskoleopplæring:
1.1
Elever i grunnskolen per undervisningsårsverk:
1.1
Korrigerte brutto driftsutgifter per hjemmetjenestebruker i kroner:
1.1
Korrigerte brutto driftsutgifter per plass i kroner, kommunale institusjoner:
1.1
Årsgebyr for vannforsyning, standardbolig på 120 m2:
1.1
Årsgebyr for avløpstjenesten, standardbolig på 120 m2:
1.1
Årsgebyr for avfallstjenesten, standardbolig på 120 m2:
1.1
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker:
1.1
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner:
1.1
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning:
1.1
Brutto driftsutgifter per km. kommunal vei og gate i kroner:
1.1
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
1.1
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
- herav pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Skatt på inntekt og formue i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Refusjon av merverdiavgift (mva) i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1
Overføring fra driftsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
1.1
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv. i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
1.1
Diverse intern finansiering i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
1.1
Bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
1.1
Brutto driftsinntekter i alt per innbygger i kroner:
1.1
Frie inntekter per innbygger i kroner:
1.1
Brutto driftsutgifter i alt per innbygger i kroner:
1.1
Netto driftsutgifter i alt per innbygger i kroner:
1.1
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto investeringsutgifter i alt per innbygger (kr) , Netto lånegjeld per innbygger (kr) , Brutto driftsutgifter, barnehager i prosent av brutto driftsutgifter i alt ,

Valgt 1 av totalt 72

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2004 er beregnet på grunnlag av de kommunene som har rapportert - for nærmere informasjon se artikkel. De fleste tall angis for hele landet. Unntaket gjelder fordeling av utgifter etter utgiftsområder i forhold til brutto driftsutgifter totalt og netto driftsutgifter totalt. Oslo må holdes utenom fordi det er en kommune som også innevaretar fylkeskommunale oppgaver.

statistikkvariabel

Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg i prosent av brutto driftsutgifter i alt

Tallet for 2002 er endret 12.09.05