Til toppen
05477: Foreløpige nasjonale tall for kommunene (avslutta serie) 2001 - 2004
Sist endret
12.09.2005
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Brutto investeringsutgifter i alt per innbygger (kr):
kr
Netto lånegjeld per innbygger (kr):
kr
Brutto driftsutgifter, barnehager i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, grunnskole i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner adm., styring og fellesutgifter:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskoleopplæring:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten:
kr
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barneverntjenesten:
kr
Netto driftsutgifter, adm., styring og fellesutgifter, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, grunnskole, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, sosialtjenesten, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifte:
prosent
Netto driftsutgifter, vann, avløp, renovasjon/avfall i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, fys. planl., kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, næring, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
prosent
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
prosent
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring:
prosent
Legeårsverk per 10 000 innbygger, kommunehelsetjenesten:
årsverk
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
årsverk
Andel mottakere av hjemmetjenester 67 år og over av alle mottakere av hjemmetjenester:
prosent
Andel plasser i enerom, pleie- og omsorgsinstitusjoner:
prosent
Andel sosialhjelpstilfeller 20-66 år av innbyggere 20-66 år:
prosent
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år i prosent:
prosent
Lengde kommunale veier og gater i km per 1 000 innbygger:
km
Kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbygger:
boliger
Korrigerte brutto driftsutgifter per kommunal bruker i kroner, barnehager:
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev i kroner, grunnskoleopplæring:
kr
Elever i grunnskolen per undervisningsårsverk:
personer
Korrigerte brutto driftsutgifter per hjemmetjenestebruker i kroner:
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter per plass i kroner, kommunale institusjoner:
kr
Årsgebyr for vannforsyning, standardbolig på 120 m2:
kr
Årsgebyr for avløpstjenesten, standardbolig på 120 m2:
kr
Årsgebyr for avfallstjenesten, standardbolig på 120 m2:
kr
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker:
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner:
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning:
antall
Brutto driftsutgifter per km. kommunal vei og gate i kroner:
kr
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
prosent
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
- herav pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Skatt på inntekt og formue i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Refusjon av merverdiavgift (mva) i prosent av brutto driftsinntekter:
prosent
Overføring fra driftsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv. i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Diverse intern finansiering i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsinntekter i alt per innbygger i kroner:
kr
Frie inntekter per innbygger i kroner:
kr
Brutto driftsutgifter i alt per innbygger i kroner:
kr
Netto driftsutgifter i alt per innbygger i kroner:
kr
Referansetid
Brutto investeringsutgifter i alt per innbygger (kr):
1.1
Netto lånegjeld per innbygger (kr):
1.1
Brutto driftsutgifter, barnehager i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
1.1
Brutto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
1.1
Brutto driftsutgifter, grunnskole i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
1.1
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
1.1
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner adm., styring og fellesutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager:
1.1
Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskoleopplæring:
1.1
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten:
1.1
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten:
1.1
Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten:
1.1
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barneverntjenesten:
1.1
Netto driftsutgifter, adm., styring og fellesutgifter, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, grunnskole, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, sosialtjenesten, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifte:
1.1
Netto driftsutgifter, vann, avløp, renovasjon/avfall i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, fys. planl., kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, bolig, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, næring, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutgifter:
1.1
Andel barn 1-5 år med barnehageplass:
1.1
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:
1.1
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring:
1.1
Legeårsverk per 10 000 innbygger, kommunehelsetjenesten:
1.1
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1
Andel mottakere av hjemmetjenester 67 år og over av alle mottakere av hjemmetjenester:
1.1
Andel plasser i enerom, pleie- og omsorgsinstitusjoner:
1.1
Andel sosialhjelpstilfeller 20-66 år av innbyggere 20-66 år:
1.1
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år i prosent:
1.1
Lengde kommunale veier og gater i km per 1 000 innbygger:
1.1
Kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbygger:
1.1
Korrigerte brutto driftsutgifter per kommunal bruker i kroner, barnehager:
1.1
Korrigerte brutto driftsutgifter per elev i kroner, grunnskoleopplæring:
1.1
Elever i grunnskolen per undervisningsårsverk:
1.1
Korrigerte brutto driftsutgifter per hjemmetjenestebruker i kroner:
1.1
Korrigerte brutto driftsutgifter per plass i kroner, kommunale institusjoner:
1.1
Årsgebyr for vannforsyning, standardbolig på 120 m2:
1.1
Årsgebyr for avløpstjenesten, standardbolig på 120 m2:
1.1
Årsgebyr for avfallstjenesten, standardbolig på 120 m2:
1.1
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker:
1.1
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner:
1.1
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning:
1.1
Brutto driftsutgifter per km. kommunal vei og gate i kroner:
1.1
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget:
1.1
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
- herav pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Skatt på inntekt og formue i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Refusjon av merverdiavgift (mva) i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1
Overføring fra driftsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
1.1
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv. i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
1.1
Diverse intern finansiering i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
1.1
Bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
1.1
Brutto driftsinntekter i alt per innbygger i kroner:
1.1
Frie inntekter per innbygger i kroner:
1.1
Brutto driftsutgifter i alt per innbygger i kroner:
1.1
Netto driftsutgifter i alt per innbygger i kroner:
1.1
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 72 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2004 er beregnet på grunnlag av de kommunene som har rapportert - for nærmere informasjon se artikkel. De fleste tall angis for hele landet. Unntaket gjelder fordeling av utgifter etter utgiftsområder i forhold til brutto driftsutgifter totalt og netto driftsutgifter totalt. Oslo må holdes utenom fordi det er en kommune som også innevaretar fylkeskommunale oppgaver.
statistikkvariabel
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg i prosent av brutto driftsutgifter i alt
Tallet for 2002 er endret 12.09.05

Brukerveiledning for statistikkbanken