Skatt for selskaper

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05367: Alle selskaper. Skattegrunnlag, skatter og skattefradrag, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 2003 - 2007

Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
Sigurd Nilsen Ervik, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 467
23.03.2012 10:00
Aksjeselskaper:
selskaper
Antall i skatteposisjon:
selskaper
Andel i skatteposisjon (prosent):
prosent
Nettoformue (mill. kr):
mill. kr
Skattbar inntekt (mill. kr):
mill. kr
Formuesskatt (mill. kr):
mill. kr
Inntektsskatt (mill. kr):
mill. kr
Andre skatter (mill. kr):
mill. kr
Fradrag i skatt (mill. kr):
mill. kr
Sum utlignet skatt (mill. kr):
mill. kr
Aksjeselskaper:
31.12.
Antall i skatteposisjon:
31.12.
Andel i skatteposisjon (prosent):
31.12.
Nettoformue (mill. kr):
31.12.
Skattbar inntekt (mill. kr):
31.12.
Formuesskatt (mill. kr):
31.12.
Inntektsskatt (mill. kr):
31.12.
Andre skatter (mill. kr):
31.12.
Fradrag i skatt (mill. kr):
31.12.
Sum utlignet skatt (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Aksjeselskaper , Antall i skatteposisjon , Andel i skatteposisjon (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer (medregnet uoppgitt) , Jordbruk, skogbruk og fiske , Utvinning av råolje og naturgass. Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fordeling etter foretakets hovednæring i henhold til Standard for næringsgruppering. Fordelingen er foreløpig.

statistikkvariabel

Skattbar inntekt (mill. kr)

Inkluderer positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt, men ikke alminnelig inntekt for selskaper lignet etter petroleumskatteloven.

Inntektsskatt (mill. kr)

Inkluderer inntektsskatt (fellesskatt) beregnet av positiv alminnelig inntekt og på korreksjonsinntekt. Inkluderer ikke inntektsskatt for selskaper lignet etter petroleumsskatteloven.

Andre skatter (mill. kr)

Består av inntektsskatt og særskatt for selskaper lignet etter petroleumsskatteloven, tonnasjeskatt, grunnrenteskatt og naturressursskatt.

Fradrag i skatt (mill. kr)

Godtgjørelsesfradrag, fradrag for naturressursskatt, kredittfradrag, forsknings- og utviklingsfradrag og utbetalt skatteverdi av letekostnader.