Verdipapirforetak (opphørt)

Til toppen

04167: Verdipapirforetak. Balanse (mill. kr) (avslutta serie) 1997 - 2007

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997 , 1998 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Immaterielle eiendeler , Varige driftsmidler , Finansielle anleggsmidler ,

Valgt 0 av totalt 49

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene f.o.m. 1999 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall grunnet overgang til ny regnskapslov 01.01.1999.

balanse - verdipapir

Varige driftsmidler

Før 1999 omfatter denne posten også immaterielle eiendeler.

¬Kundefordringer

Før 1999 omfattet denne posten også fordringer på andre verdipapirforetak.

¬¬Overkursfond

Overkursfondet er før 1999 inkludert i Annen egenkapital.

Avsetning for forpliktelser

Før 1999 er avsetninger for forpliktelser satt lik utsatt skatt. Øvrige avsetninger er ført under Øvrig langsiktig gjeld, som også omfatter obligasjonslån o.l.

¯vrig langsiktig gjeld

Før 1999 er avsetninger for forpliktelser satt lik utsatt skatt. Øvrige avsetninger er ført under Øvrig langsiktig gjeld, som også omfatter obligasjonslån o.l.

¬Avsatt utbytte

Avsatt utbytte er ny post fra 2002.

¯vrig kortsiktig gjeld

Før 1999 omfattet denne posten også gjeld til kunder.