Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

Til toppen

03354: Sysselsatte 16-74 år med minst 100 timer i året, etter arbeidstid, næring (SN2002) og elev/student (avslutta serie) 2001

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-05 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst , 11 Utv. av olje og naturgass , 10, 12-37 Bergverksdrift og industri ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel

elev eller student


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken