Styringsdokumenter

Introtekst

Statistikkloven fastslår at SSB er faglig uavhengig i utførelsen av oppgavene som følger av statistikkloven, og administrativt underlagt Finansdepartementet.

Statistikkloven
Statistikkloven legger rammene for norsk offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrås ansvarsområde.
Tildelingsbrev fra Finansdepartementet
Tildelingsbrevet gir overordnede mål, styringsparametere og forventninger til SSB.
Strategi for SSB
SSBs strategidokumenter gir de overordnede føringene for vår virksomhet.