Statistisk sentralbyrå har i snart 150 år sørget for å beskrive det norske samfunnet i tall. Hvert år publiserer vi mer enn 300 statistikker som gir innsikt i ulike områder, som befolkningsutvikling, prisutvikling, boligpriser, arbeidsmarkedet, klimautslipp, næringsliv og navnetrender.  Vi sørger for at innbyggere i Norge kan debattere, planlegge og ta beslutninger på grunnlag av pålitelige tall.

Vårt mandat ligger i statistikkloven (tilgjengelig på lovdata.no).

Vårt felles gode

Offisiell statistikk er et kvalitetsstempel som omfatter statistikker som møter internasjonale kvalitetskrav. Disse kravene innebærer at statistikken er relevant, pålitelig, aktuell, sammenlignbar, lett tilgjengelig og godt dokumentert. Offisiell statistikk er et felles gode som alle skal ha tilgang til.

Fra datainnsamling til statistikk

Samfunnet blir stadig mer komplekst. SSB samler inn data fra ulike kilder for å lage statistikk som best mulig beskriver samfunnet. Dataene som samles inn beskyttes slik at personvern og sikkerhet blir ivaretatt. Statistikk handler om å se sammenhenger for grupper, geografi eller utvikling over tid. SSBs behandling av data innebærer at det verken er lov eller mulig å granske den enkelte innbygger eller virksomhet. Data som samles inn brukes kun til statistikk, i visse tilfeller til forskning, men tillates ikke delt med andre.

Norge har gjennom mange tiår etablert administrative registre for å kunne levere velfungerende offentlige tjenester. Mange av disse registrene gjenbrukes av SSB for å lage statistikk. I tillegg er virksomheter og næringsliv pliktig til å svare på undersøkelser fra oss, for at vi skal kunne lage statistikk som er nødvendig for samfunnet. Privatpersoner blir også kontaktet for å svare på våre undersøkelser. Vi vet at mange legger ned en stor innsats ved å levere data og svare oss. Alle disse svarene er viktige for å lage Norges felles faktagrunnlag.

Tall som beskriver Norge, er tilgjengelig på stadig flere måter. SSB har et løpende utviklingsarbeid hvor vi vurderer nye datakilder og metoder for fortsatt kunne levere statistikk som er avgjørende for gode beslutninger i samfunnet.

Faglig uavhengig

SSB er en faglig uavhengig institusjon. Vår faglige uavhengighet innebærer at vi selv bestemmer hva som skal publiseres, når og hvordan dette skal skje. Vi følger de europeiske retningslinjene for offisiell statistikk, et felles rammeverk for kvalitet i den offisielle statistikken i hele Europa.

I tillegg til offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn, har SSB også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. SSB bidrar også til internasjonalt statistisk samarbeid, og gir faglig bistand til statistikkbyråer i land med utviklingsbehov. 

Direktør Geir Axelsen har det faglige ansvaret og står for den daglige styringen av SSB, som har rundt 830 ansatte fordelt på kontorer i Oslo og Kongsvinger. I tillegg er rundt 170 intervjuere tilknyttet virksomheten.

SSB er administrativt underlagt Finansdepartementet.