Formålet med loven om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 21. juni 2019 er å fremme utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk som kan bidra til allmenn folkeopplysning og understøtte analyse, forskning, beslutningstaking og generell samfunnsdebatt. Ifølge statistikkloven § 4 skal det utarbeides et flerårig nasjonalt program for offisiell statistikk som er egnet til å oppfylle dette formålet. Programmet skal angi hvilke statistikkområder som skal dekkes og hvilke offentlige myndigheter som er ansvarlige for statistikkene.

Det første statistikkprogrammet dekket årene 2021–2023. Dette programmet gjelder for perioden 1. januar 2024 til og med 31. desember 2027. Det ble vedtatt av Kongen i statsråd 15. desember 2023. Programmet er basert på forslag utarbeidet av Statistisk sentralbyrå etter samråd med Utvalget for offisiell statistikk og justert etter offentlig høring.