I en globalisert verden får samarbeid over landegrenser stadig større betydning for SSB og andre norske aktører som arbeider med statistikkproduksjon.

For SSB betyr det utstrakte internasjonale samarbeidet:

  • Tilpasning av det norske statistikksystemet til internasjonale standarder
  • Krav om rapportering av statistikk om Norge og det norske samfunnet
  • Aktiv deltagelse i internasjonale beslutningsorganer og ekspertgrupper
  • Økt kvalitet på norsk statistikk

Det europeiske statistikksystem

Det europeiske statistikksystem (ESS) er samarbeidet mellom EU-kommisjonen (ved Eurostat) og nasjonale statistikkbyråer samt andre nasjonale myndigheter som produserer europeisk statistikk.

ESS omfatter de 27 EU-landene og de 4 EFTA-landene Island, Lichtenstein, Norge og Sveits (efta.int). Norges deltakelse i det europeiske statistikksamarbeidet er forankret gjennom EØS-avtalen. Statistikk fra landene i ESS publiseres på Eurostats nettsider (ec.europa.eu).

Eurostat har den sentrale funksjonen i samarbeidet og leder arbeidet med å utvikle statistikk på tvers av landegrensene. De sammenstiller og kvalitetskontrollerer nasjonal statistikk som er innhentet og rapportert av nasjonale statistikkprodusenter. Eurostat sørger for at sammenlignbar europeisk statistikk som er produsert i henhold til kvalitetskravene blir gjort tilgjengelig.

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å rapportere statistikk i tråd med europeiske retningslinjer, nedfelt i rettsakter, for de fleste statistikkområder. Eurostat er på sin side forpliktet til å publisere norsk statistikk for områdene som er dekket av EØS-avtalen. 

SSB og andre norske produsenter av europeisk statistikk (Fiskeridirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Utlendingsdirektoratet (UDI) er godt integrert i ESS, og deltar på tilnærmet lik linje med EU-land i arbeidsgruppe- og komitémøter i regi av Eurostat. SSB representerer Norge i European Statistical System Committee, som er øverste styringsorgan i ESS. 

Se også NOU 2018:7 (åpnes som PDF fra regjeringen.no) Kapittel 4 for mer informasjon om det europeiske statistikksystem. 

FN - Forente Nasjoner

I rollen som globalt samarbeidsorgan ivaretar FN også det internasjonale statistiske samarbeidet. FNs statistiske kommisjon (unstats.un.org) er øverste samarbeidsorgan innen statistikkområdet og har hovedansvaret for å utarbeide internasjonale klassifikasjoner og håndbøker. Disse har som formål å harmonisere statistikkproduksjonen i de nasjonale statistikksystemene på tvers av land. SSB representerer Norge i FNs statistiske kommisjon.

Samarbeidet foregår også gjennom de regionale kommisjonene (UNECE (unece.org) i Europa) og de ulike sektororganisasjonene under FN-paraplyen, slik som IMF, ILO, FAO og WHO m.fl. 

FNs ti prinsipper for offisiell statistikk ligger til grunn for lovverk og kvalitetsrammeverk for offisiell statistikk. 

OECD

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) (oecd.org) jobber aktivt for å fremme politikk som skal styrke økonomiske og sosiale forhold for mennesker verden over. OECDs utstrakte bruk og formidling av statistikk til analyse- og utredningsarbeid er en viktig årsak til at organisasjonen jobber tett opp mot nasjonale statistikkbyråer i medlemsland samt med land som for eksempel har sterk handelstilknytning til medlemslandene.

SSB bidrar til arbeidet ved å representere Norge i Committee on Statistics and Statistical Policy. Komiteen har et særlig ansvar for å sikre kvalitet og koordinere, og å være pådriver for, innovativt utviklingsarbeid innenfor relevante statistikkområder.