115840
115840
omssb
2013-06-04T10:10:00.000Z
no

Vår virksomhet: Tall som forteller

SSB sørger for at innbyggerne i Norge kan debattere, planlegge og ta beslutninger på grunnlag av pålitelig statistisk informasjon.

 

SSB er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Vi har i tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. SSB bidrar også til internasjonalt statistisk samarbeid, og gir faglig bistand til statistikkbyråer i land med utviklingsbehov.

Hvor henter vi dataene fra?

Det meste av SSBs statistikk utarbeides med utgangspunkt i data fra administrative registre og spørreundersøkelser, og stadig mer informasjon hentes direkte fra datasystemene til næringsliv og kommuner. Hvis dataene ikke finnes i et administrativt register, kan informasjonen samles ved elektronisk rapportering. I tillegg gjennomfører vi intervjuer, enten via telefon eller ved å oppsøke folk hjemme.

Hvordan holder vi dataene trygge?

Personvern og datasikkerhet er sentralt i SSB, slik at folk skal være helt trygge på at personopplysninger ikke kommer på avveie. SSB er underlagt personopplysningsloven med hensyn til forsvarlig behandling av personopplysninger.

Hvordan produseres og formidles statistikken?

SSB skal produsere og formidle statistikk og analyser av høy kvalitet. Statistikken skal møte brukernes behov og produseres mest mulig effektivt. Statistikken utarbeides på et faglig uavhengig grunnlag og skal være relevant, nøyaktig og pålitelig, aktuell og punktlig, sammenlignbar og sammenhengende og lett tilgjengelig og godt dokumentert.

SSBs faglige uavhengighet innebærer at vi selv bestemmer hva som skal publiseres, og når og hvordan dette skal skje. All formidling av statistikk og analyse skal følge SSBs prinsipper for kommunikasjon og formidling.

Statistikk på oppdrag og mikrodata til forskere

Oppdragsvirksomheten i SSB omfatter innsamling og utarbeiding av statistikk innenfor spesialområder. Oppdragene kan også gjelde spesiell håndtering av data som allerede er innsamlet og forskningsoppdrag som er baserte på tallmateriale fra SSB.

Er du forsker ved en godkjent forskningsinstitusjon kan du søke om å få tilgang til SSBs mikrodata. SSB  låner ut mikrodata til forskningsprosjekter, og har data knyttet til personer, virksomheter og foretak.