Oppgaveskriving for masterstudenter

Masterstudenter i samfunnsøkonomi, sosiologi, samfunnsgeografi og statistiske metoder kan skrive masteroppgave innenfor temaene det forskes på i SSB.

De som skriver masteroppgave i SSB vil være tilknyttet et pågående forskningsprosjekt og vil bli tilbudt veiledning. En masteroppgave i SSB vil passe for studenter som ønsker praktisk forskningserfaring, med særlig vekt på empiriske analyser av norske mikrodata. Studenter som har en ide til en masteroppgave eller som ønsker mer informasjon om aktuelle prosjekter, kan sende en søknad til forskning@ssb.no. CV og karakterutskrift må legges ved søknaden.

Studenter kan søke om å skrive masteroppgave innenfor alle temaer det forskes på i SSB. To ganger i året (vår- og høstsemesteret) legger vi ut informasjon om eventuelle temaer og problemstillinger knyttet til pågående forskningsprosjekter som er spesielt aktuelle for masterstudenter å knytte oppgaveskrivingen sin til. Det er også mulig å søke om SSBs masterstipend to ganger i året. 

Skal du snart skrive masteroppgave? Vi er interessert i å samarbeide med studenter på interessante forskningsspørsmål relatert til våre forskningsområder.

Aktuelle fagområder/temaer:

 • Befolkningsutvikling
 • Pensjoner og trygder
 • Velferd og levekår
 • Arbeidsmarkedets virkemåte
 • Skatter og avgifter
 • Offentlige finanser
 • Energi-, miljø- og klimaøkonomi
 • Innovasjon
 • Virkningene av finans- og pengepolitikk på norsk økonomi
 • Prognoser og framskrivinger av langsiktige økonomiske utviklingstrekk

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV
 • Prosjektskisse med mulige problemstillinger (1-3 sider)
 • Karakterutskrift

Søknaden med dokumentasjon sendes til forskning@ssb.no innen 8. oktober. Det kommer en ny utlysning våren 2024.

Kandidater velges på bakgrunn av akademisk potensiale vurdert på bakgrunn av oppnådde faglige resultater og prosjektskisse. Vi ber søkere spesifisere om de er interessert i oppgaveskriving uavhengig av eventuelt tilbud om stipend i sin søknad.

Spørsmål

Spørsmål om stipendet kan sendes til forskning@ssb.no.

Skal du skriver du masteroppgave våren eller høsten 2024? Da kan du søke om SSBs stipend for masterstudenter.

SSBs forskningsavdeling lyser ut stipend til masterstudenter som ønsker å skrive masteroppgave i samarbeid med SSB. Stipendet er på 20.000 kr. Du kan ha en (bi-)veileder fra SSB på masteroppgaven.

Forskningsavdelingen i SSB har forskningsprosjekter innenfor en rekke fagområder og masteroppgaver innenfor alle disse områdene er aktuelle.

Aktuelle fagområder/temaer:

 • Befolkningsutvikling
 • Pensjoner og trygder
 • Velferd og levekår
 • Arbeidsmarkedets virkemåte
 • Skatter og avgifter
 • Offentlige finanser
 • Energi-, miljø- og klimaøkonomi
 • Innovasjon
 • Virkningene av finans- og pengepolitikk på norsk økonomi
 • Prognoser og framskrivinger av langsiktige økonomiske utviklingstrekk

Om stipendet

Stipendet er på 20.000 kr. Dersom flere samarbeider om en oppgave deles stipendet likt mellom forfatterne.

Halvparten av stipendet blir utbetalt ved prosjektstart, og resten når oppgaven er bestått og rapporten er mottatt.

Som stipendmottaker forplikter du deg til å sammenstille dine hovedfunn fra masteroppgaven i en artikkel eller rapport som kan publiseres i samarbeid med SSB. Du vil også få mulighet til å presentere ditt arbeid og få innspill fra forskere i SSB.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV
 • Prosjektskisse med mulige problemstillinger (1-3 sider)
 • Karakterutskrift

Søknaden med dokumentasjon sendes til forskning@ssb.no innen 8. oktober 2023. Det kommer en ny utlysning til våren 2024.

Kandidater velges på bakgrunn av akademisk potensiale vurdert på bakgrunn av oppnådde faglige resultater og prosjektskisse.

Spørsmål

Spørsmål om stipendet kan sendes til forskning@ssb.no.

Se https://www.ssb.no/forskning for mer om våre forskningsområder og https://www.ssb.no/omssb/jobb-i-ssb/for-studenter

Studentjobber i SSB

Vi har ingen utlyste studentjobber på det nåværende tidspunkt.