Arbeidsulykke inkluderer yrkesskader og fatale ulykker på norsk eller utenlandsk landterritorium, i petroleumsvirksomhet til havs og i tjeneste på skip eller under fiske/fangst.


Bolig er en boenhet bestående av ett eller flere rom som er bygd eller ombygd til helårs privatbolig for en eller flere personer, og som har egen atkomst til rommet/rommene uten at man må gå gjennom annen bolig. En bolig er enten en leilighet eller en hybel. En leilighet er en bolig med minst ett rom og kjøkken (leilighet inkluderer også enebolig, rekkehus osv.). En hybel er et rom med egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Dette inkluderer også hybler i hybelbygg med felles inngang og kjøkken, typisk studenthybler og enheter i bofellesskap for eldre, funksjonshemmede o.l. "Hybler" uten egen inngang (f.eks. rom i en privatbolig) regnes ikke som bolig.

Bygning
Bygning er i Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB), som inngår i norsk statistikk, definert til å omfatte byggverk som kan angis med bruksareal. Måling av bruksareal følger Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger.

Eiendom
Eiendom er ethvert objekt som det kan knyttes eiendomsrett til. I SSBs statistikker er eiendom det samme som "fast eiendom". (De to andre hovedkategoriene er løsøre og immaterielle rettigheter.)

Familie
Familie består av personer som er fast bosatt i samme bolig, og som er knyttet til hverandre som ektefeller, samboere, registrerte partnere og/eller som foreldre og ugifte barn (uansett det ugifte barnets alder). En familie kan høyst bestå av to (påfølgende) generasjoner, og kun ett ektepar/partnerskap/samboerpar. Som familie regnes også enkeltpersoner, slik at alle personer er med i en familie og en husholdning, enten sammen med andre personer, eller alene.

Foretak
Foretak er definert som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til ei viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet.

Fylke
Fylke er en regional administrativ enhet både for statlig og fylkeskommunal virksomhet, og betegnelsen på et regionalt nivå i statistikken.

Havneanløp
Om skip: det å gå innom en havn

Husholdning
Husholdning består av personer som er fast bosatt i samme bolig (boenhet) eller institusjon. En privathusholdning består av personer som er fast bosatt i samme bolig, der denne boligen ikke er en institusjon. Privathusholdninger deles inn i bo- og kosthusholdninger. Bohusholdninger består av personer som er fast bosatt i samme bolig, mens kosthusholdning består av personer som er fast bosatt i samme bolig og har felles kost. En felleshusholdning består av personer som er fast bosatt, og får dekket sine behov for kost, pleie og omsorg, på en institusjon.

Kjøretøy
Kjøretøy er en innretning som er bestemt til å kjøre på bakken.

Kommune
Kommune er en regional administrativ enhet. Kommune er betegnelsen både på et politisk og forvaltningsmessig nivå og et regionalt nivå i statistikken.

Kurs
Kurs er en utdanningsaktivitet.

Lovbrudd
Lovbrudd er en straffbar handling som er beskrevet i de norske straffelovene og spesiallovene.

Person
Person er et enkeltmenneske, individ.


Stat er et sett med styrende institusjoner med suverenitet over et bestemt landområde. I SSB brukes stat(en) om det øverste forvaltningsnivået (over fylkeskommune og kommune) i det offentlige.

Storfe
Storfe, ofte bare omtalt som ku og okse, er en type husdyr som holdes for produksjon av melk og kjøtt.

Trafikkulykke
Trafikkulykke omfatter dødsulykker og andre ulykker med personskade som er meldt til politiet. Trafikkulykker skjer på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk.

Transaksjon
Transaksjon er et økonomisk begrep for overførselen av en gitt sum penger (digitalt eller kontant) fra en part til en annen, for en eller annen form for vare eller tjeneste.

Vare/tjeneste
Vare er et konkret produkt, mens tjeneste er et immaterielt produkt/en aktivitet.

Verdipapir
Verdipapir er et dokument som representerer et pengekrav, f.eks.  aksjer, obligasjoner og kontrakter.

Virksomhet
Virksomhet er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver aktivitet innenfor en bestemt næringsgruppe (Standard for næringsgruppering). SSB brukte tidligere termen "bedrift" om denne.